Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Hàn Quốc giai đoạn 2011-2020

Bộ

Võ Hải Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Hải Thanh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Phần này gồm các vấn đề: vài nét khái quát về đất nước con người Hàn Quốc; Những nét khái quát về nền chính trị, kinh tế Hàn Quốc hiện nay; Điểm qua một số vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật nhất của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Hải Thanh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Phần này gồm các vấn đề: vài nét khái quát về đất nước con người Hàn Quốc; Những nét khái quát về nền chính trị, kinh tế Hàn Quốc hiện nay; Điểm qua một số vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật nhất của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Phần 2: Những đặc điểm kinh tế nổi bật của Hàn Quốc giai đoạn sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 đến nay và triển vọng thập niên tới. Phần này gồm các nội dung sau: Nền kinh tế Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ giai đoạn sau khủng hoảng 1997-1998; Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế và thu hút FDI; Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 đối với nền kinh tế Hàn Quốc và các biện pháp ứng phó vượt qua khủng hoảng của chính phủ; Triển vọng nền kinh tế Hàn Quốc trong thập niên tới.

Phần 3: Những vấn đề chính trị đối nội nổi bật của Hàn Quốc trong thập niên đầu thế kỷ XXI, tác giả đề cập tới: Sự lớn mạnh lên của thế lực dân chủ; Sự phát triển vượt bậc của xã hội dân sự; Biến đổi chính trị và những vấn đề văn hoá xã hội; Những bất cập trong hệ thống điều trần kiểm tra tư cách và xác nhận chức vụ tại Hàn Quốc.

Phần 4: Củng cố quan hệ với Mỹ, kết hợp thúc đẩy các quan hệ liên Triều và giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, gồm các nội dung: Củng cố quan hệ với Mỹ; Quan hệ liên Triều; Giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Các tin khác

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Hàn Quốc giai đoạn 2011-2020

Bộ

Võ Hải Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Hải Thanh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Phần này gồm các vấn đề: vài nét khái quát về đất nước con người Hàn Quốc; Những nét khái quát về nền chính trị, kinh tế Hàn Quốc hiện nay; Điểm qua một số vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật nhất của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Hải Thanh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Phần này gồm các vấn đề: vài nét khái quát về đất nước con người Hàn Quốc; Những nét khái quát về nền chính trị, kinh tế Hàn Quốc hiện nay; Điểm qua một số vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật nhất của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Phần 2: Những đặc điểm kinh tế nổi bật của Hàn Quốc giai đoạn sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 đến nay và triển vọng thập niên tới. Phần này gồm các nội dung sau: Nền kinh tế Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ giai đoạn sau khủng hoảng 1997-1998; Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế và thu hút FDI; Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 đối với nền kinh tế Hàn Quốc và các biện pháp ứng phó vượt qua khủng hoảng của chính phủ; Triển vọng nền kinh tế Hàn Quốc trong thập niên tới.

Phần 3: Những vấn đề chính trị đối nội nổi bật của Hàn Quốc trong thập niên đầu thế kỷ XXI, tác giả đề cập tới: Sự lớn mạnh lên của thế lực dân chủ; Sự phát triển vượt bậc của xã hội dân sự; Biến đổi chính trị và những vấn đề văn hoá xã hội; Những bất cập trong hệ thống điều trần kiểm tra tư cách và xác nhận chức vụ tại Hàn Quốc.

Phần 4: Củng cố quan hệ với Mỹ, kết hợp thúc đẩy các quan hệ liên Triều và giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, gồm các nội dung: Củng cố quan hệ với Mỹ; Quan hệ liên Triều; Giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam