Một số vấn đề kinh tế nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020

Bộ

Phạm Quý Long

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Bắc Á, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quý Long. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Đề tài đã phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á mười năm đầu thế kỷ XXI. Qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quý Long. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Đề tài đã phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á mười năm đầu thế kỷ XXI. Qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Phân tích và chỉ ra khuynh hướng vận động của một số vấn đề kinh tế cơ bản mà các nền kinh tế chủ chốt ở đây phải đối mặt và cần được ưu tiên giải quyết. Đó là yêu cầu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua các định dạng mô hình phát triển và vấn đề áp lực liên kết kinh tế nội vùng gia tăng.

Phân tích yêu cầu thực tiễn và dự báo mười năm tới giải quyết bài toán phát triển của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhu cầu tăng cường  hợp tác kinh tế với khu vực Đông Bắc Á.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh kinh tế khu vực Đông Bắc Á 10 năm đầu thế kỷ XXI, với những nội dung như: Phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á 10 năm đầu thế kỷ XXI, qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Phần 2: Dự báo một số vấn đề kinh tế cơ bản ở khu vực Đông Bắc Á trong giai đoạn 2011-2020, đề cập tới những vấn đề: Phân tích và chỉ ra khuynh hướng vận động của một số vấn đề kinh tế cơ bản mà các nền kinh tế chủ chốt ở đây phải đối mặt và cần được ưu tiên giải quyết. Đó là yêu cầu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua các định dạng lại mô hình phát triển và vấn đề áp lực liên kết kinh tế nội vùng gia tăng.

Phần 3: Một số giải pháp định hướng để Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác thuộc khu vực Đông Bắc Á trong giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Một số vấn đề kinh tế nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020

Bộ

Phạm Quý Long

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Bắc Á, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quý Long. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Đề tài đã phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á mười năm đầu thế kỷ XXI. Qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quý Long. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27. Đề tài đã phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á mười năm đầu thế kỷ XXI. Qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Phân tích và chỉ ra khuynh hướng vận động của một số vấn đề kinh tế cơ bản mà các nền kinh tế chủ chốt ở đây phải đối mặt và cần được ưu tiên giải quyết. Đó là yêu cầu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua các định dạng mô hình phát triển và vấn đề áp lực liên kết kinh tế nội vùng gia tăng.

Phân tích yêu cầu thực tiễn và dự báo mười năm tới giải quyết bài toán phát triển của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhu cầu tăng cường  hợp tác kinh tế với khu vực Đông Bắc Á.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh kinh tế khu vực Đông Bắc Á 10 năm đầu thế kỷ XXI, với những nội dung như: Phác thảo nét cơ bản thực trạng bức tranh kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á 10 năm đầu thế kỷ XXI, qua đó chỉ ra một số đặc điểm kinh tế cơ bản đang chi phối khuynh hướng kinh tế ở đây.

Phần 2: Dự báo một số vấn đề kinh tế cơ bản ở khu vực Đông Bắc Á trong giai đoạn 2011-2020, đề cập tới những vấn đề: Phân tích và chỉ ra khuynh hướng vận động của một số vấn đề kinh tế cơ bản mà các nền kinh tế chủ chốt ở đây phải đối mặt và cần được ưu tiên giải quyết. Đó là yêu cầu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua các định dạng lại mô hình phát triển và vấn đề áp lực liên kết kinh tế nội vùng gia tăng.

Phần 3: Một số giải pháp định hướng để Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác thuộc khu vực Đông Bắc Á trong giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam