Tình hình nghèo đói trên thế giới và Việt Nam

Bộ

Lương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Đói nghèo, Lương thực

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Lương Thị Thu Trang. Mục tiêu của nhiệm vụ là thông tin những vấn đề lý luận, thực trạng nghèo đói trên thế giới và Việt Nam; Thông tin về những vấn đề liên quan tới đói nghèo; Tìm hiểu các phương thức giải quyết nạn đói ngèo của các quốc gia, khu vực và các thành quả đạt được trong quá trình giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Lương Thị Thu Trang. Mục tiêu của nhiệm vụ là thông tin những vấn đề lý luận, thực trạng nghèo đói trên thế giới và Việt Nam; Thông tin về những vấn đề liên quan tới đói nghèo; Tìm hiểu các phương thức giải quyết nạn đói ngèo của các quốc gia, khu vực và các thành quả đạt được trong quá trình giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số quan điểm về nghèo đói. Chương 2: Tình hình nghèo đói trên thế giới: thực trạng, vấn đề và các phương pháp giảm nghèo, trình bày tổng quan tình hình nghèo đói trên thế giới; Tình hình nghèo đói ở Châu Á; Tình hình ở một số quốc gia điển hình nghèo đói ở Chấu Á; Nghèo đói ở Châu Phi; Nước Mỹ và nghèo đói; Các giải pháp giảm nghèo trên thế giới. Chương 3: Nghèo đói ở Việt Nam, chương này tập trung nêu lên chuẩn nghèo của Việt Nam; Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam; Những đặc điểm chủ yếu của người nghèo Việt Nam; Quan điểm của Việt Nam về xoá đói giảm nghèo; Những biện pháp trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam; Những kết quả đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

Các tin khác

Tình hình nghèo đói trên thế giới và Việt Nam

Bộ

Lương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Đói nghèo, Lương thực

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Lương Thị Thu Trang. Mục tiêu của nhiệm vụ là thông tin những vấn đề lý luận, thực trạng nghèo đói trên thế giới và Việt Nam; Thông tin về những vấn đề liên quan tới đói nghèo; Tìm hiểu các phương thức giải quyết nạn đói ngèo của các quốc gia, khu vực và các thành quả đạt được trong quá trình giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Lương Thị Thu Trang. Mục tiêu của nhiệm vụ là thông tin những vấn đề lý luận, thực trạng nghèo đói trên thế giới và Việt Nam; Thông tin về những vấn đề liên quan tới đói nghèo; Tìm hiểu các phương thức giải quyết nạn đói ngèo của các quốc gia, khu vực và các thành quả đạt được trong quá trình giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số quan điểm về nghèo đói. Chương 2: Tình hình nghèo đói trên thế giới: thực trạng, vấn đề và các phương pháp giảm nghèo, trình bày tổng quan tình hình nghèo đói trên thế giới; Tình hình nghèo đói ở Châu Á; Tình hình ở một số quốc gia điển hình nghèo đói ở Chấu Á; Nghèo đói ở Châu Phi; Nước Mỹ và nghèo đói; Các giải pháp giảm nghèo trên thế giới. Chương 3: Nghèo đói ở Việt Nam, chương này tập trung nêu lên chuẩn nghèo của Việt Nam; Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam; Những đặc điểm chủ yếu của người nghèo Việt Nam; Quan điểm của Việt Nam về xoá đói giảm nghèo; Những biện pháp trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam; Những kết quả đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam