Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Trung Bộ

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2007 - 01/01/2010

Dân tộc, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS. Bùi Văn Đạo. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nam Bộ”. Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội làm sáng tỏ các vấn đề cơ bản và cấp bách để tìm kiếm các giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng và dân tộc Trung Bộ, đặc biệt vùng các dân tộc thiểu số.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS. Bùi Văn Đạo. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nam Bộ”. Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội làm sáng tỏ các vấn đề cơ bản và cấp bách để tìm kiếm các giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng và dân tộc Trung Bộ, đặc biệt vùng các dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể là:

Xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc vùng Trung Bộ tại thời điểm điều tra. Trình bày, phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường các dân tộc ở Trung Bộ, chú ý thực trạng phát triển kinh tế gắn với giải quyết tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sống, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá tộc người, ổn định, giữ vững an ninh quốc phòng. Xác định các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường cơ bản và cấp bách tác động, ảnh hưởng đến ổn định và phát triển bền vững ở các dân tộc Trung Bộ. Bước đầu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hoá, cải thiện và bảo vệ môi trường ở các dân tộc vùng Trung Bộ.

Nội dung Dự án được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tổng quan điều kiện tự nhiên, dân cư và đặc điểm kinh tế xã hội vùng Trung Bộ. Phần 2: Thực trạng phát triển các dân tộc. Phần 3: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách, nguyên nhân và quan điểm, khuyến nghị, giải pháp.

Các tin khác

Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Trung Bộ

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2007 - 01/01/2010

Dân tộc, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS. Bùi Văn Đạo. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nam Bộ”. Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội làm sáng tỏ các vấn đề cơ bản và cấp bách để tìm kiếm các giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng và dân tộc Trung Bộ, đặc biệt vùng các dân tộc thiểu số.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS. Bùi Văn Đạo. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nam Bộ”. Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội làm sáng tỏ các vấn đề cơ bản và cấp bách để tìm kiếm các giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng và dân tộc Trung Bộ, đặc biệt vùng các dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể là:

Xây dựng hệ thống dữ liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc vùng Trung Bộ tại thời điểm điều tra. Trình bày, phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường các dân tộc ở Trung Bộ, chú ý thực trạng phát triển kinh tế gắn với giải quyết tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sống, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá tộc người, ổn định, giữ vững an ninh quốc phòng. Xác định các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường cơ bản và cấp bách tác động, ảnh hưởng đến ổn định và phát triển bền vững ở các dân tộc Trung Bộ. Bước đầu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hoá, cải thiện và bảo vệ môi trường ở các dân tộc vùng Trung Bộ.

Nội dung Dự án được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tổng quan điều kiện tự nhiên, dân cư và đặc điểm kinh tế xã hội vùng Trung Bộ. Phần 2: Thực trạng phát triển các dân tộc. Phần 3: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách, nguyên nhân và quan điểm, khuyến nghị, giải pháp.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam