Một số vấn đề cơ bản về đầu tư công trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Tuấn Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Đầu tư, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Anh. Đề tài được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Phân tích tình hình đầu tư công trong 10 năm qua, đánh giá vai trò và hiệu quả đối với sự phát triển; phân tích chính sách đầu tư công và cơ chế thực hiện trong bối cảnh định hướng phát triển và mô hình tăng trưởng hiện tại; đề xuất khuyến nghị nhằm đổi mới lý luận và thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Anh. Đề tài được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Phân tích tình hình đầu tư công trong 10 năm qua, đánh giá vai trò và hiệu quả đối với sự phát triển; phân tích chính sách đầu tư công và cơ chế thực hiện trong bối cảnh định hướng phát triển và mô hình tăng trưởng hiện tại; đề xuất khuyến nghị nhằm đổi mới lý luận và thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tình hình đầu tư công trong 10 năm qua (2001-2010). Trong chương này, đề tài phân tích tình hình tăng trưởng, tích lũy, đầu tư và ngân sách nhà nước như là những điều kiện chung của đầu tư công và vai trò, vị trí của đầu tư công trong chính sách kinh tế vĩ mô; xem xét xu thế biến đổi của đầu tư công từ các góc độ quy mô, cơ cấu nguồn vốn, phân bổ vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Hiệu quả kinh tế của đầu tư công được đánh giá qua phân tích sự đóng góp của các yếu tố (vốn, lao động, TFP), so sánh hiệu suất đồng vốn đầu tư ICOR và xu thế biến đổi của tài sản đưa vào sản xuất và sản phẩm dở dang trong nền kinh tế.

Chương 2: Chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công trong mô hình tăng trưởng hiện tại: thông qua việc phân tích chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công, đề tài nêu lên những nguyên nhân của tình trạng hiệu quả đầu tư thấp, vạch ra những điểm yếu trong các khâu hoạch định chính sách và quản lý nhà nước đối với đầu tư công. Đề tài tập trung nghiên cứu ba vấn đề chính trong quản lý đầu tư công là: định hướng, quy hoạch và kế hoạch hóa; Phân cấp quản lý; Chu trình quản lý đầu tư công (từ phê duyệt, thẩm định dự án, cho tới tổ chức thực hiện, giám sát các dự án đầu tư công).

Chương 3: Đổi mới chính sách đầu tư công trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020: trong bối cảnh phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế chung từ phát triển theo chiều rộng, ưu tiên về số lượng và tốc độ tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đề tài xem xét quan điểm nền tảng của đầu tư công là vai trò của Nhà nước trong phát triển, sự cần thiết phải đổi mới quan điểm về chức năng của đầu tư công trong quá trình phát triển kinh tế giai đoạn sắp tới. Dựa trên những kết quả phân tích trong các chương 1 và 2 về những ưu, khuyết điểm trong chính sách và thực tiễn quản lý đầu tư công trong thời gian qua, đề tài đề xuất một số khuyến nghị về quy mô, cơ cấu, cơ chế quản lý đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư công trong thời gian 10 năm sắp tới.

 

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về đầu tư công trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Tuấn Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Đầu tư, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Anh. Đề tài được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Phân tích tình hình đầu tư công trong 10 năm qua, đánh giá vai trò và hiệu quả đối với sự phát triển; phân tích chính sách đầu tư công và cơ chế thực hiện trong bối cảnh định hướng phát triển và mô hình tăng trưởng hiện tại; đề xuất khuyến nghị nhằm đổi mới lý luận và thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Anh. Đề tài được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Phân tích tình hình đầu tư công trong 10 năm qua, đánh giá vai trò và hiệu quả đối với sự phát triển; phân tích chính sách đầu tư công và cơ chế thực hiện trong bối cảnh định hướng phát triển và mô hình tăng trưởng hiện tại; đề xuất khuyến nghị nhằm đổi mới lý luận và thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tình hình đầu tư công trong 10 năm qua (2001-2010). Trong chương này, đề tài phân tích tình hình tăng trưởng, tích lũy, đầu tư và ngân sách nhà nước như là những điều kiện chung của đầu tư công và vai trò, vị trí của đầu tư công trong chính sách kinh tế vĩ mô; xem xét xu thế biến đổi của đầu tư công từ các góc độ quy mô, cơ cấu nguồn vốn, phân bổ vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Hiệu quả kinh tế của đầu tư công được đánh giá qua phân tích sự đóng góp của các yếu tố (vốn, lao động, TFP), so sánh hiệu suất đồng vốn đầu tư ICOR và xu thế biến đổi của tài sản đưa vào sản xuất và sản phẩm dở dang trong nền kinh tế.

Chương 2: Chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công trong mô hình tăng trưởng hiện tại: thông qua việc phân tích chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công, đề tài nêu lên những nguyên nhân của tình trạng hiệu quả đầu tư thấp, vạch ra những điểm yếu trong các khâu hoạch định chính sách và quản lý nhà nước đối với đầu tư công. Đề tài tập trung nghiên cứu ba vấn đề chính trong quản lý đầu tư công là: định hướng, quy hoạch và kế hoạch hóa; Phân cấp quản lý; Chu trình quản lý đầu tư công (từ phê duyệt, thẩm định dự án, cho tới tổ chức thực hiện, giám sát các dự án đầu tư công).

Chương 3: Đổi mới chính sách đầu tư công trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020: trong bối cảnh phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế chung từ phát triển theo chiều rộng, ưu tiên về số lượng và tốc độ tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đề tài xem xét quan điểm nền tảng của đầu tư công là vai trò của Nhà nước trong phát triển, sự cần thiết phải đổi mới quan điểm về chức năng của đầu tư công trong quá trình phát triển kinh tế giai đoạn sắp tới. Dựa trên những kết quả phân tích trong các chương 1 và 2 về những ưu, khuyết điểm trong chính sách và thực tiễn quản lý đầu tư công trong thời gian qua, đề tài đề xuất một số khuyến nghị về quy mô, cơ cấu, cơ chế quản lý đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư công trong thời gian 10 năm sắp tới.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam