Những vấn đề cơ bản của các dân tộc vùng Tây Thanh - Nghệ

Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 241 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 25 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 241 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 25 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản của các dân tộc vùng Tây Thanh - Nghệ

Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 241 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 25 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 241 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 25 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam