Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt

Bộ

Phạm Văn Hảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học, Tiếng Việt

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Hảo. Đề tài tập trung nghiên cứu để chỉ rõ những đặc điểm riêng của phương ngữ Bắc trước hết về mặt ngữ âm và sau đó là từ vựng. Đây là các đặc điểm nội tại giúp phương ngữ Bắc phân biệt với các phương ngữ khác của tiếng Việt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Hảo. Đề tài tập trung nghiên cứu để chỉ rõ những đặc điểm riêng của phương ngữ Bắc trước hết về mặt ngữ âm và sau đó là từ vựng. Đây là các đặc điểm nội tại giúp phương ngữ Bắc phân biệt với các phương ngữ khác của tiếng Việt.

Xác định các khuynh hướng phát triển về mặt ngữ âm và từ vựng của phương ngữ Bắc để phục vụ cho tiến trình hướng tới một chuẩn mực chung, một tiếng Việt văn hóa với tư cách là công cụ chung cho tất cả mọi người trong quốc gia Việt Nam thống nhất.

Trong một chừng mực nhất định, đề tài thu thập các chứng cứ, tư liệu phương ngữ giúp cho việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt và sự tiếp xúc giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ lân cận trên cùng địa bàn.

Miêu tả các đặc điểm chung nhất của các hiện tượng phương ngữ Bắc với tư cách là một phương ngữ địa lí ở diện đồng đại trong sự khác biệt với các phương ngữ khác. Các đặc trưng này thể hiện trước hết là ở hệ thống ngữ âm và sau đó là hệ thống từ vựng. Bên cạnh đó, trong từng trường hợp cụ thể, đề tài cũng có nhiệm vụ đưa ra những kiến giải liên quan đến lịch sử phát triển tiếng Việt hoặc mối quan hệ của tiếng Việt với các ngôn ngữ khác trên địa bàn Bắc Bộ.

Chương 1: Một số vấn đề chung, chương này đề cập tới: Khái niệm phương ngữ; Phân biệt phương ngữ và thổ ngữ; Các vùng phương ngữ tiếng Việt; Vùng phương ngữ Bắc trong tiếng Việt. Chương 2: Đặc điểm ngữ âm phương ngữ Bắc, đề cập tới các nội dung sau: Hệ thống thanh điệu phương ngữ Bắc; Hệ thống phụ âm đầu phương ngữ Bắc; Hệ thống vần và các biến thể. Chương 3: Đặc điểm từ vựng phương ngữ Bắc: Phương ngữ Bắc với vai trò phát triển vốn từ tiếng Việt; Một số đặc điểm của hệ thống từ ngữ phương ngữ Bắc.

Các tin khác

Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt

Bộ

Phạm Văn Hảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học, Tiếng Việt

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Hảo. Đề tài tập trung nghiên cứu để chỉ rõ những đặc điểm riêng của phương ngữ Bắc trước hết về mặt ngữ âm và sau đó là từ vựng. Đây là các đặc điểm nội tại giúp phương ngữ Bắc phân biệt với các phương ngữ khác của tiếng Việt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Hảo. Đề tài tập trung nghiên cứu để chỉ rõ những đặc điểm riêng của phương ngữ Bắc trước hết về mặt ngữ âm và sau đó là từ vựng. Đây là các đặc điểm nội tại giúp phương ngữ Bắc phân biệt với các phương ngữ khác của tiếng Việt.

Xác định các khuynh hướng phát triển về mặt ngữ âm và từ vựng của phương ngữ Bắc để phục vụ cho tiến trình hướng tới một chuẩn mực chung, một tiếng Việt văn hóa với tư cách là công cụ chung cho tất cả mọi người trong quốc gia Việt Nam thống nhất.

Trong một chừng mực nhất định, đề tài thu thập các chứng cứ, tư liệu phương ngữ giúp cho việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt và sự tiếp xúc giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ lân cận trên cùng địa bàn.

Miêu tả các đặc điểm chung nhất của các hiện tượng phương ngữ Bắc với tư cách là một phương ngữ địa lí ở diện đồng đại trong sự khác biệt với các phương ngữ khác. Các đặc trưng này thể hiện trước hết là ở hệ thống ngữ âm và sau đó là hệ thống từ vựng. Bên cạnh đó, trong từng trường hợp cụ thể, đề tài cũng có nhiệm vụ đưa ra những kiến giải liên quan đến lịch sử phát triển tiếng Việt hoặc mối quan hệ của tiếng Việt với các ngôn ngữ khác trên địa bàn Bắc Bộ.

Chương 1: Một số vấn đề chung, chương này đề cập tới: Khái niệm phương ngữ; Phân biệt phương ngữ và thổ ngữ; Các vùng phương ngữ tiếng Việt; Vùng phương ngữ Bắc trong tiếng Việt. Chương 2: Đặc điểm ngữ âm phương ngữ Bắc, đề cập tới các nội dung sau: Hệ thống thanh điệu phương ngữ Bắc; Hệ thống phụ âm đầu phương ngữ Bắc; Hệ thống vần và các biến thể. Chương 3: Đặc điểm từ vựng phương ngữ Bắc: Phương ngữ Bắc với vai trò phát triển vốn từ tiếng Việt; Một số đặc điểm của hệ thống từ ngữ phương ngữ Bắc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam