Nghiên cứu xác định tuổi mẫu gốm cổ Việt Nam bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang

Bộ

Nguyễn Quang Miên

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2005 - 24/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Miên. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Xác định các đặc trưng cơ bản về bức xạ nhiệt huỳnh quang trên các vật liệu tạo đồ gốm cổ của Việt Nam. Từ đó xây dựng quy trình kỹ thuật xác định niên đại mẫu gốm cổ của Việt Nam

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Miên. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Xác định các đặc trưng cơ bản về bức xạ nhiệt huỳnh quang trên các vật liệu tạo đồ gốm cổ của Việt Nam. Từ đó xây dựng quy trình kỹ thuật xác định niên đại mẫu gốm cổ của Việt Nam

Các tin khác

Nghiên cứu xác định tuổi mẫu gốm cổ Việt Nam bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang

Bộ

Nguyễn Quang Miên

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2005 - 24/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Miên. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Xác định các đặc trưng cơ bản về bức xạ nhiệt huỳnh quang trên các vật liệu tạo đồ gốm cổ của Việt Nam. Từ đó xây dựng quy trình kỹ thuật xác định niên đại mẫu gốm cổ của Việt Nam

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Miên. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Xác định các đặc trưng cơ bản về bức xạ nhiệt huỳnh quang trên các vật liệu tạo đồ gốm cổ của Việt Nam. Từ đó xây dựng quy trình kỹ thuật xác định niên đại mẫu gốm cổ của Việt Nam

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam