Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT09-15-06

Nguyễn Chiến Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ CT09-15: “Một số vấn đề cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi: Chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010 vừa qua đã đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng như thế nào?  Trong giai đoạn tới, 2011-2020, trong bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu chất lượng tăng trưởng đặt lên hàng đầu, Việt Nam cần thiết kế chính sách thương mại như thế nào để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng?

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ CT09-15: “Một số vấn đề cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi: Chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010 vừa qua đã đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng như thế nào?  Trong giai đoạn tới, 2011-2020, trong bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu chất lượng tăng trưởng đặt lên hàng đầu, Việt Nam cần thiết kế chính sách thương mại như thế nào để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng?

Với hai câu hỏi chính như trên, đề tài tập trung phân tích những nội dung sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại, trong đó có tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học cho Việt Nam.

Phân tích những điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010, thực trạng xuất nhập khẩu và tác động của thương mại tới tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn này. Phần này sẽ chỉ ra những điểm tích cực cũng như những tồn tại trong chính sách thương mại hiện hành đang cản trở mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trên cơ sở hai nội dung trên và trên cơ sở phân tích những nhân tố trong nước và ngoài nước tác động đến quá trình điều chỉnh chính sách thương mại, đề tài đưa ra một số kiến nghị về việc điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2011-2020 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại quốc tế. Chương 2: Thực trạng thương mại của Việt Nam và tác động đến tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Chương 3: Điều chỉnh chính sách thương mại trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT09-15-06

Nguyễn Chiến Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ CT09-15: “Một số vấn đề cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi: Chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010 vừa qua đã đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng như thế nào?  Trong giai đoạn tới, 2011-2020, trong bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu chất lượng tăng trưởng đặt lên hàng đầu, Việt Nam cần thiết kế chính sách thương mại như thế nào để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng?

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ CT09-15: “Một số vấn đề cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi: Chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010 vừa qua đã đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng như thế nào?  Trong giai đoạn tới, 2011-2020, trong bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu chất lượng tăng trưởng đặt lên hàng đầu, Việt Nam cần thiết kế chính sách thương mại như thế nào để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng?

Với hai câu hỏi chính như trên, đề tài tập trung phân tích những nội dung sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại, trong đó có tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học cho Việt Nam.

Phân tích những điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2000-2010, thực trạng xuất nhập khẩu và tác động của thương mại tới tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn này. Phần này sẽ chỉ ra những điểm tích cực cũng như những tồn tại trong chính sách thương mại hiện hành đang cản trở mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trên cơ sở hai nội dung trên và trên cơ sở phân tích những nhân tố trong nước và ngoài nước tác động đến quá trình điều chỉnh chính sách thương mại, đề tài đưa ra một số kiến nghị về việc điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2011-2020 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại quốc tế. Chương 2: Thực trạng thương mại của Việt Nam và tác động đến tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Chương 3: Điều chỉnh chính sách thương mại trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam