Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT-09-31-01

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị Châu Phi, Chính trị Trung Đông

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là từ năm 2001 đến năm 2010 với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, từ đó dự báo những vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của khu vực trong giai đoạn 2011-2020 và những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là từ năm 2001 đến năm 2010 với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, từ đó dự báo những vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của khu vực trong giai đoạn 2011-2020 và những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam.

Với Châu Phi đề tài tập trung nghiên cứu 5 vấn đề nổi bật mà Châu Phi cần giải quyết bao gồm: sắc tộc; tài nguyên thiên nhiên; cải cách và chuyển đổi thể chế chính trị và kinh tế dưới tác động của làn sóng dân chủ hoá; sự tranh giành Châu Phi của các nước lớn và vấn đề làm thế nào để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với các nước Châu Phi trên mọi lĩnh vực đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Với Trung Đông tập trung vào 4 vấn đề chính: dầu mỏ, tôn giáo, vấn đề các nước lớn trong mối quan hệ với Trung Đông và vấn đề hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các quốc gia Trung Đông.

Đánh giá tổng quan về những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020; Nghiên cứu và dự báo tác động có thể ảnh hưởng đến Việt Nam gồm cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong mối quan hệ với hai khu vực này.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Cải cách thể chế chính trị, kinh tế ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 2: Vấn đề sắc tộc ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 3: Vấn đề tôn giáo ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 4: Chính sách của các nước lớn với Châu Phi và Trung Đông. Chương 5: Vấn đề tài nguyên ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 6: Tác động của những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Châu Phi và Trung Đông đối với Việt Nam và kiến nghị về chính sách, giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Châu Phi và Trung Đông.

Các tin khác

Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT-09-31-01

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị Châu Phi, Chính trị Trung Đông

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là từ năm 2001 đến năm 2010 với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, từ đó dự báo những vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của khu vực trong giai đoạn 2011-2020 và những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là từ năm 2001 đến năm 2010 với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, từ đó dự báo những vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của khu vực trong giai đoạn 2011-2020 và những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam.

Với Châu Phi đề tài tập trung nghiên cứu 5 vấn đề nổi bật mà Châu Phi cần giải quyết bao gồm: sắc tộc; tài nguyên thiên nhiên; cải cách và chuyển đổi thể chế chính trị và kinh tế dưới tác động của làn sóng dân chủ hoá; sự tranh giành Châu Phi của các nước lớn và vấn đề làm thế nào để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với các nước Châu Phi trên mọi lĩnh vực đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Với Trung Đông tập trung vào 4 vấn đề chính: dầu mỏ, tôn giáo, vấn đề các nước lớn trong mối quan hệ với Trung Đông và vấn đề hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các quốc gia Trung Đông.

Đánh giá tổng quan về những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020; Nghiên cứu và dự báo tác động có thể ảnh hưởng đến Việt Nam gồm cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong mối quan hệ với hai khu vực này.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Cải cách thể chế chính trị, kinh tế ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 2: Vấn đề sắc tộc ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 3: Vấn đề tôn giáo ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 4: Chính sách của các nước lớn với Châu Phi và Trung Đông. Chương 5: Vấn đề tài nguyên ở Châu Phi và Trung Đông. Chương 6: Tác động của những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Châu Phi và Trung Đông đối với Việt Nam và kiến nghị về chính sách, giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Châu Phi và Trung Đông.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam