Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT 09-31-02

Nguyễn Thanh Hiền

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Chính trị Châu Phi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”, mã số CT 09-31 do PGS.TS. Đỗ Đức Định làm chủ nhiệm Chương trình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi trong giai đoạn hiện nay với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về kinh tế, chính trị từ đó phác ra những xu hướng phát triển cơ bản nhất của Châu Phi đến năm 2020 trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”, mã số CT 09-31 do PGS.TS. Đỗ Đức Định làm chủ nhiệm Chương trình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi trong giai đoạn hiện nay với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về kinh tế, chính trị từ đó phác ra những xu hướng phát triển cơ bản nhất của Châu Phi đến năm 2020 trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Tập trung làm rõ năm vấn đề nổi bật nhất mà Châu Phi đang và sẽ phải giải quyết. Đó là các vấn đề như sắc tộc, mâu thuẫn sắc tộc và những hệ luỵ của nó trong đó có vấn đề xung đột thường xuyên và kéo dài; Vấn đề tài nguyên thiên nhiên trong đó có năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ; Vấn đề cải cách và thay đổi các thể chế chính trị và kinh tế dưới tác động của làn sóng dân chủ hoá; Vấn đề tranh giành Châu Phi giữa các nước lớn; Vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các nước Châu Phi trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Qua đó chỉ ra những nét mới trong quan hệ hợp tác của Việt Nam với Châu Phi trong thời đại toàn cầu hoá; Những lĩnh vực và nội dung hợp tác cụ thể; Xu hướng hợp tác trong thời gian tới; Từ đó xác định mức độ đóng góp của Việt Nam cũng như vị trí của Việt Nam trong hợp tác quốc tế nói chung với Châu Phi.

Nội dung được tác giả trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật: cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi và tác động đến Việt Nam từ nay đến năm 2020; Các vấn đề xung quanh nguồn tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu mỏ) ở Châu Phi.

Chương 2: Một số vấn đề chính trị - an ninh nổi bật: Cải cách chính trị và diện mạo chính trị mới của Châu Phi từ sau chiến tranh lạnh; Xu hướng phát triển đến năm 2020 và tác động đến Việt Nam; Vấn đề sắc tộc và vấn đề xung đột ở Châu Phi.

Chương 3: Một số vấn đề quan hệ quốc tế nổi bật.

Các tin khác

Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT 09-31-02

Nguyễn Thanh Hiền

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Chính trị Châu Phi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”, mã số CT 09-31 do PGS.TS. Đỗ Đức Định làm chủ nhiệm Chương trình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi trong giai đoạn hiện nay với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về kinh tế, chính trị từ đó phác ra những xu hướng phát triển cơ bản nhất của Châu Phi đến năm 2020 trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”, mã số CT 09-31 do PGS.TS. Đỗ Đức Định làm chủ nhiệm Chương trình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phác hoạ một bức tranh tổng thể về Châu Phi trong giai đoạn hiện nay với những đặc điểm đặc thù cơ bản nhất về kinh tế, chính trị từ đó phác ra những xu hướng phát triển cơ bản nhất của Châu Phi đến năm 2020 trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Tập trung làm rõ năm vấn đề nổi bật nhất mà Châu Phi đang và sẽ phải giải quyết. Đó là các vấn đề như sắc tộc, mâu thuẫn sắc tộc và những hệ luỵ của nó trong đó có vấn đề xung đột thường xuyên và kéo dài; Vấn đề tài nguyên thiên nhiên trong đó có năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ; Vấn đề cải cách và thay đổi các thể chế chính trị và kinh tế dưới tác động của làn sóng dân chủ hoá; Vấn đề tranh giành Châu Phi giữa các nước lớn; Vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các nước Châu Phi trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Qua đó chỉ ra những nét mới trong quan hệ hợp tác của Việt Nam với Châu Phi trong thời đại toàn cầu hoá; Những lĩnh vực và nội dung hợp tác cụ thể; Xu hướng hợp tác trong thời gian tới; Từ đó xác định mức độ đóng góp của Việt Nam cũng như vị trí của Việt Nam trong hợp tác quốc tế nói chung với Châu Phi.

Nội dung được tác giả trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật: cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi và tác động đến Việt Nam từ nay đến năm 2020; Các vấn đề xung quanh nguồn tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu mỏ) ở Châu Phi.

Chương 2: Một số vấn đề chính trị - an ninh nổi bật: Cải cách chính trị và diện mạo chính trị mới của Châu Phi từ sau chiến tranh lạnh; Xu hướng phát triển đến năm 2020 và tác động đến Việt Nam; Vấn đề sắc tộc và vấn đề xung đột ở Châu Phi.

Chương 3: Một số vấn đề quan hệ quốc tế nổi bật.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam