Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT-09-29-01

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Châu Âu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” mã số CT-09-29 do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đnáh giá những vấn đề đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001 đến nay): thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam; Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” mã số CT-09-29 do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đnáh giá những vấn đề đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001 đến nay): thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam; Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010. Chương 2: Xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Tác động của Châu Âu đến thế giới và Việt Nam.

Các tin khác

Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT-09-29-01

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Châu Âu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” mã số CT-09-29 do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đnáh giá những vấn đề đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001 đến nay): thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam; Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” mã số CT-09-29 do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đnáh giá những vấn đề đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001 đến nay): thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam; Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010. Chương 2: Xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Tác động của Châu Âu đến thế giới và Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam