Một số vấn đề cơ bản về canh tác nương rẫy

Bộ

Đoàn Đình Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Đình Thi. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ thực trạng nông nghiệp nương rẫy ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề cơ bản của nông nghiệp nương rẫy đến kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nương rẫy theo hướng bền vững, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Đình Thi. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ thực trạng nông nghiệp nương rẫy ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề cơ bản của nông nghiệp nương rẫy đến kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nương rẫy theo hướng bền vững, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Một số đặc điểm của canh tác nương rẫy các tộc người. Phần 3: Thực trạng canh tác nương rẫy ở một số tộc người vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Phần 4: Gải pháp phát triển nông nghiệp nương rẫy.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về canh tác nương rẫy

Bộ

Đoàn Đình Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Đình Thi. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ thực trạng nông nghiệp nương rẫy ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề cơ bản của nông nghiệp nương rẫy đến kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nương rẫy theo hướng bền vững, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Đình Thi. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ thực trạng nông nghiệp nương rẫy ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề cơ bản của nông nghiệp nương rẫy đến kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nương rẫy theo hướng bền vững, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Một số đặc điểm của canh tác nương rẫy các tộc người. Phần 3: Thực trạng canh tác nương rẫy ở một số tộc người vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Phần 4: Gải pháp phát triển nông nghiệp nương rẫy.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam