Những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Brasil ngày nay

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cụ thể những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay, xu hướng phát triển của chúng trên cơ sở đó có những đề xuất kiến nghị học tập kinh nghiệm, thiết lập quan hệ và định hướng chính sách mở rộng quan hệ của nước ta với Brasil.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cụ thể những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay, xu hướng phát triển của chúng trên cơ sở đó có những đề xuất kiến nghị học tập kinh nghiệm, thiết lập quan hệ và định hướng chính sách mở rộng quan hệ của nước ta với Brasil.

Những vấn đề chính trị cơ bản của Brasil hiện nay: hệ thống chính trị, các thiết chế chính trị chính thức và thiết chế không chính thức cũng như mối quan hệ bên trong của hệ thống chính trị Brasil.

Những vấn đề kinh tế cơ bản của Brasil hiện nay: những nhân tố tác động đến tăng trưởng và cải cách kinh tế ở Brasil, các chính sách cải cách kinh tế và mối quan hệ đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện những vấn đề xã hội ở nước này.

Đánh giá chung về những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay và vai trò của chúng trong xã hội Brasil. Những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục cải cách phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội. Những khả năng mở rộng quan hệ với Việt Nam và triển vọng tình hình kinh tế - chính trị Brasil, cũng như quan hệ giữa hai nước.

Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Đất nước và con người Brasil (Đất nước; Con người và xã hội Brasil; Một số vấn đề kinh tế, xã hội và quan hệ quốc tế của Brasil). Chương 2: Những vấn đề chính trị cơ bản của Brasil (Hệ thống chính trị của Brasil - Lịch sử phát triển; Các thiết chế chính thức trong hệ thống chính trị Brasil; Các thiết chế phi chính thức của Brasil; Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Brasil). Chương 3: Những vấn đề kinh tế cơ bản của Brasil (Cải cách kinh tế Brasil trong thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ XXI; Những chính sách kinh tế chủ yếu ở Brasil trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX; Đánh giá quá trình cải cách của Brasil trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX; Kinh tế Brasil và sự phục hồi từ năm 2003 đến nay; Các vấn đề xã hội vẫn là thách thức lớn của Brasil). Chương 4: Đánh giá và kết luận.

Các tin khác

Những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Brasil ngày nay

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cụ thể những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay, xu hướng phát triển của chúng trên cơ sở đó có những đề xuất kiến nghị học tập kinh nghiệm, thiết lập quan hệ và định hướng chính sách mở rộng quan hệ của nước ta với Brasil.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cụ thể những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay, xu hướng phát triển của chúng trên cơ sở đó có những đề xuất kiến nghị học tập kinh nghiệm, thiết lập quan hệ và định hướng chính sách mở rộng quan hệ của nước ta với Brasil.

Những vấn đề chính trị cơ bản của Brasil hiện nay: hệ thống chính trị, các thiết chế chính trị chính thức và thiết chế không chính thức cũng như mối quan hệ bên trong của hệ thống chính trị Brasil.

Những vấn đề kinh tế cơ bản của Brasil hiện nay: những nhân tố tác động đến tăng trưởng và cải cách kinh tế ở Brasil, các chính sách cải cách kinh tế và mối quan hệ đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện những vấn đề xã hội ở nước này.

Đánh giá chung về những vấn đề kinh tế và chính trị cơ bản của Brasil hiện nay và vai trò của chúng trong xã hội Brasil. Những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục cải cách phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội. Những khả năng mở rộng quan hệ với Việt Nam và triển vọng tình hình kinh tế - chính trị Brasil, cũng như quan hệ giữa hai nước.

Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Đất nước và con người Brasil (Đất nước; Con người và xã hội Brasil; Một số vấn đề kinh tế, xã hội và quan hệ quốc tế của Brasil). Chương 2: Những vấn đề chính trị cơ bản của Brasil (Hệ thống chính trị của Brasil - Lịch sử phát triển; Các thiết chế chính thức trong hệ thống chính trị Brasil; Các thiết chế phi chính thức của Brasil; Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Brasil). Chương 3: Những vấn đề kinh tế cơ bản của Brasil (Cải cách kinh tế Brasil trong thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ XXI; Những chính sách kinh tế chủ yếu ở Brasil trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX; Đánh giá quá trình cải cách của Brasil trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX; Kinh tế Brasil và sự phục hồi từ năm 2003 đến nay; Các vấn đề xã hội vẫn là thách thức lớn của Brasil). Chương 4: Đánh giá và kết luận.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam