Những xu hướng biến đổi văn hóa ở miền núi Việt trong thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 - 2010)

Bộ

Nguyễn Thị Yên và Lê Hồng Lý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thị Yên và PGS. TS. Lê Hồng Lý. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan về miền núi Việt và những yếu tố tác động biến đổi văn hóa các tộc người thiểu số thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Những xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng;  Chương 3: Những xu hướng biến đổi nghệ thuật; Chương 4: ứng xử của các thành phần xã hội trước biến đổi văn hóa các tộc người thiểu số và những vấn đề đặt ra.
Các tin khác

Những xu hướng biến đổi văn hóa ở miền núi Việt trong thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 - 2010)

Bộ

Nguyễn Thị Yên và Lê Hồng Lý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thị Yên và PGS. TS. Lê Hồng Lý. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan về miền núi Việt và những yếu tố tác động biến đổi văn hóa các tộc người thiểu số thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Những xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng;  Chương 3: Những xu hướng biến đổi nghệ thuật; Chương 4: ứng xử của các thành phần xã hội trước biến đổi văn hóa các tộc người thiểu số và những vấn đề đặt ra.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam