Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Lê Thanh Hương

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2002 - 21/04/2024

Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Hiệu quả và động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu  thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Bổ sung và đi sâu tìm hiểu một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Tìm kiếm một số giải pháp tâm lý giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của họ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Hiệu quả và động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu  thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Bổ sung và đi sâu tìm hiểu một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Tìm kiếm một số giải pháp tâm lý giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của họ.

Các tin khác

Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Lê Thanh Hương

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2002 - 21/04/2024

Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Hiệu quả và động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu  thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Bổ sung và đi sâu tìm hiểu một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Tìm kiếm một số giải pháp tâm lý giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của họ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Hiệu quả và động cơ thành đạt trong khoa học của cán bộ nghiên cứu  thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Bổ sung và đi sâu tìm hiểu một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm KHXH & NVQG; Tìm kiếm một số giải pháp tâm lý giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của họ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam