Báo cáo Trung Quốc năm 2010

Bộ

Chu Thuỳ Liên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Thuỳ Liên. Nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số 09-26-08. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của Trung Quốc năm 2010.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Thuỳ Liên. Nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số 09-26-08. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của Trung Quốc năm 2010.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong hai chương. Chương 1: Tình hình Trung Quốc năm 2010. Chương 2: Tình hình phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh và các vấn đề khác.

Các tin khác

Báo cáo Trung Quốc năm 2010

Bộ

Chu Thuỳ Liên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Thuỳ Liên. Nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số 09-26-08. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của Trung Quốc năm 2010.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Thuỳ Liên. Nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số 09-26-08. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của Trung Quốc năm 2010.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong hai chương. Chương 1: Tình hình Trung Quốc năm 2010. Chương 2: Tình hình phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh và các vấn đề khác.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam