Báo cáo thường niên năm 2010

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2010 - 13/04/2024

Văn học

Nội dung:

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”. Nhiệm vụ đã tổng kết toàn bộ diễn biến tình hình văn học trong năm 2010, bao gồm: các sự kiện đời sống văn học nghệ thuật, tình hình sáng tác, tình hình dịch thuật, tình hình nghiên cứu phê bình và thực tiễn quản lý văn học nghệ thuật.

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”. Nhiệm vụ đã tổng kết toàn bộ diễn biến tình hình văn học trong năm 2010, bao gồm: các sự kiện đời sống văn học nghệ thuật, tình hình sáng tác, tình hình dịch thuật, tình hình nghiên cứu phê bình và thực tiễn quản lý văn học nghệ thuật.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Báo cáo thường niên. Phần thứ hai: Báo cáo chuyên đề: Tổng quan tình hình văn học bao quát các bình diện làm thành đối t ượng của báo cáo nhằm phác hoạ tương đối trọn vẹn diện mạo của văn học trong năm. Báo cáo đã đi sâu phân tích, cắt nghĩa, lý giải các hiện tượng nổi bật của tình hình văn học. Phần thứ ba: Kết luận: Khái quát những thành tựu, xu hướng chính trong sáng tác, lý luận phê bình, đề xuất những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của văn học.

Các tin khác

Báo cáo thường niên năm 2010

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2010 - 13/04/2024

Văn học

Nội dung:

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”. Nhiệm vụ đã tổng kết toàn bộ diễn biến tình hình văn học trong năm 2010, bao gồm: các sự kiện đời sống văn học nghệ thuật, tình hình sáng tác, tình hình dịch thuật, tình hình nghiên cứu phê bình và thực tiễn quản lý văn học nghệ thuật.

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”. Nhiệm vụ đã tổng kết toàn bộ diễn biến tình hình văn học trong năm 2010, bao gồm: các sự kiện đời sống văn học nghệ thuật, tình hình sáng tác, tình hình dịch thuật, tình hình nghiên cứu phê bình và thực tiễn quản lý văn học nghệ thuật.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Báo cáo thường niên. Phần thứ hai: Báo cáo chuyên đề: Tổng quan tình hình văn học bao quát các bình diện làm thành đối t ượng của báo cáo nhằm phác hoạ tương đối trọn vẹn diện mạo của văn học trong năm. Báo cáo đã đi sâu phân tích, cắt nghĩa, lý giải các hiện tượng nổi bật của tình hình văn học. Phần thứ ba: Kết luận: Khái quát những thành tựu, xu hướng chính trong sáng tác, lý luận phê bình, đề xuất những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của văn học.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam