Báo cáo thường niên năm 2009-2010

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Vũ Tuấn Huy. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đưa ra một số thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường nổi bật trong năm của các tiểu vùng và vùng Bắc Bộ; Sơ bộ đánh giá mức độ bền vững trong sự phát triển và xu hướng của sự biến đổi xã hội của vùng Bắc Bộ; Tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật trong năm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho vấn đề nổi bật trong năm; Hệ thống hoá các chỉ báo kinh tế, xã hội và môi trường giúp cho việc thực hiện và so sánh giữa các báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Vũ Tuấn Huy. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đưa ra một số thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường nổi bật trong năm của các tiểu vùng và vùng Bắc Bộ; Sơ bộ đánh giá mức độ bền vững trong sự phát triển và xu hướng của sự biến đổi xã hội của vùng Bắc Bộ; Tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật trong năm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho vấn đề nổi bật trong năm; Hệ thống hoá các chỉ báo kinh tế, xã hội và môi trường giúp cho việc thực hiện và so sánh giữa các báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Báo cáo đưa ra một bức tranh bao quát về những vấn đề chung của sự phát triển bền vững Bắc Bộ trong năm 2010. Dựa trên những nguồn số liệu có sẵn và kết quả điều tra của chương trình “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ”, tóm tắt những thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường theo các tiểu vùng. Tập trung vào những chỉ báo cơ bản nhất của sự phát triển bền vững vùng Bắc Bộ và làm cơ sở để so sánh, chỉ ra xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội trong sự liên hệ với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững môi trường của vùng khi thực hiện báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Phân tích những xu hướng phát triển bền vững ở vùng Bắc Bộ qua chỉ báo chính thức, trên cơ sở đó xác định những vấn đề xã hội ưu tiên tập trung vào một số vấn đề nổi bật của năm.

Trong xu thế công nghiệp hoá, phát triển đô thị và đô thị hoá hiện nay đặt ra ở vùng Bắc Bộ, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội, ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của cơ cấu nghề nghiệp, việc làm của người lao động trong các khu vực kinh tế khác nhau ở từng tiểu vùng theo hướng bền vững.

Các chỉ báo về chất lượng nguồn nhân lực bao gồm tình trạng việc làm, học vấn, tình trạng đào tạo nghề, những tâm thế trong việc lựa chọn và chuyển đổi nghề và những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế chung của vùng, cộng đồng, doanh nghiệp, cũng như hộ gia đình.

Các tin khác

Báo cáo thường niên năm 2009-2010

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Vũ Tuấn Huy. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đưa ra một số thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường nổi bật trong năm của các tiểu vùng và vùng Bắc Bộ; Sơ bộ đánh giá mức độ bền vững trong sự phát triển và xu hướng của sự biến đổi xã hội của vùng Bắc Bộ; Tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật trong năm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho vấn đề nổi bật trong năm; Hệ thống hoá các chỉ báo kinh tế, xã hội và môi trường giúp cho việc thực hiện và so sánh giữa các báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Vũ Tuấn Huy. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đưa ra một số thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường nổi bật trong năm của các tiểu vùng và vùng Bắc Bộ; Sơ bộ đánh giá mức độ bền vững trong sự phát triển và xu hướng của sự biến đổi xã hội của vùng Bắc Bộ; Tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật trong năm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho vấn đề nổi bật trong năm; Hệ thống hoá các chỉ báo kinh tế, xã hội và môi trường giúp cho việc thực hiện và so sánh giữa các báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Báo cáo đưa ra một bức tranh bao quát về những vấn đề chung của sự phát triển bền vững Bắc Bộ trong năm 2010. Dựa trên những nguồn số liệu có sẵn và kết quả điều tra của chương trình “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ”, tóm tắt những thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội – môi trường theo các tiểu vùng. Tập trung vào những chỉ báo cơ bản nhất của sự phát triển bền vững vùng Bắc Bộ và làm cơ sở để so sánh, chỉ ra xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội trong sự liên hệ với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững môi trường của vùng khi thực hiện báo cáo thường niên trong những năm tiếp theo.

Phân tích những xu hướng phát triển bền vững ở vùng Bắc Bộ qua chỉ báo chính thức, trên cơ sở đó xác định những vấn đề xã hội ưu tiên tập trung vào một số vấn đề nổi bật của năm.

Trong xu thế công nghiệp hoá, phát triển đô thị và đô thị hoá hiện nay đặt ra ở vùng Bắc Bộ, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội, ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của cơ cấu nghề nghiệp, việc làm của người lao động trong các khu vực kinh tế khác nhau ở từng tiểu vùng theo hướng bền vững.

Các chỉ báo về chất lượng nguồn nhân lực bao gồm tình trạng việc làm, học vấn, tình trạng đào tạo nghề, những tâm thế trong việc lựa chọn và chuyển đổi nghề và những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế chung của vùng, cộng đồng, doanh nghiệp, cũng như hộ gia đình.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam