Ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài

Bộ

Lưu Thị Thu Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Đầu tư nước ngoài, Văn hóa

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lưu Thị Thu Thuỷ. Nhiệm vụ đã tổng kết các thực tiễn nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những điều kiện của Việt Nam hiện nay, rút ra một số đề xuất gợi mở cho việc phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt với vấn đề ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ FDI trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đưa ra những đề xuất gợi mở cho việc đánh giá, làm rõ vai trò và ý nghĩa của đầu tư nước ngoài đối với những thay đổi trong môi trường văn hoá xã hội của nước ta hiện nay. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lưu Thị Thu Thuỷ. Nhiệm vụ đã tổng kết các thực tiễn nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những điều kiện của Việt Nam hiện nay, rút ra một số đề xuất gợi mở cho việc phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt với vấn đề ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ FDI trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đưa ra những đề xuất gợi mở cho việc đánh giá, làm rõ vai trò và ý nghĩa của đầu tư nước ngoài đối với những thay đổi trong môi trường văn hoá xã hội của nước ta hiện nay. 

Chương I, tập trung khái quát chung về các loại hình đầu tư nước ngoài, như về ODA, FDI, FII và tình hình FDI trên thế giới hiện nay. Những nghiên cứu lý thuyết cơ bản về ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài tới nền văn hóa của nước nhận đầu tư. Một số nghiên cứu mang tính thực nghiệm.

Chương II: Ảnh hưởng từ đầu tư nước ngoài đến văn hoá của nước nhận đầu tư, như:  đến văn hóa kinh doanh và văn hóa tiêu dùng; đến ngôn ngữ, phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt; đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, thời trang; đến môi trường văn hóa giáo dục; và đến một số lĩnh vực khác như: văn hóa chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng.

Chương III: Liên hệ Việt Nam, phần này tập trung đi vào thông tin những tình hình cụ thể của đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, FDI đã tác động đến môi trường văn hoá của Việt Nam như thế nào. Đặc biệt, ảnh hưởng tiêu biểu của FDI đến môi trường văn hóa nước ta từ những nước có nguồn vốn FDI đứng đầu trong bảng danh sách bảng xếp hạng đầu tư tại nước ta như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ....
Các tin khác

Ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài

Bộ

Lưu Thị Thu Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Đầu tư nước ngoài, Văn hóa

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lưu Thị Thu Thuỷ. Nhiệm vụ đã tổng kết các thực tiễn nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những điều kiện của Việt Nam hiện nay, rút ra một số đề xuất gợi mở cho việc phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt với vấn đề ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ FDI trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đưa ra những đề xuất gợi mở cho việc đánh giá, làm rõ vai trò và ý nghĩa của đầu tư nước ngoài đối với những thay đổi trong môi trường văn hoá xã hội của nước ta hiện nay. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lưu Thị Thu Thuỷ. Nhiệm vụ đã tổng kết các thực tiễn nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ảnh hưởng văn hoá qua đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những điều kiện của Việt Nam hiện nay, rút ra một số đề xuất gợi mở cho việc phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt với vấn đề ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ FDI trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đưa ra những đề xuất gợi mở cho việc đánh giá, làm rõ vai trò và ý nghĩa của đầu tư nước ngoài đối với những thay đổi trong môi trường văn hoá xã hội của nước ta hiện nay. 

Chương I, tập trung khái quát chung về các loại hình đầu tư nước ngoài, như về ODA, FDI, FII và tình hình FDI trên thế giới hiện nay. Những nghiên cứu lý thuyết cơ bản về ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài tới nền văn hóa của nước nhận đầu tư. Một số nghiên cứu mang tính thực nghiệm.

Chương II: Ảnh hưởng từ đầu tư nước ngoài đến văn hoá của nước nhận đầu tư, như:  đến văn hóa kinh doanh và văn hóa tiêu dùng; đến ngôn ngữ, phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt; đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, thời trang; đến môi trường văn hóa giáo dục; và đến một số lĩnh vực khác như: văn hóa chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng.

Chương III: Liên hệ Việt Nam, phần này tập trung đi vào thông tin những tình hình cụ thể của đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, FDI đã tác động đến môi trường văn hoá của Việt Nam như thế nào. Đặc biệt, ảnh hưởng tiêu biểu của FDI đến môi trường văn hóa nước ta từ những nước có nguồn vốn FDI đứng đầu trong bảng danh sách bảng xếp hạng đầu tư tại nước ta như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ....
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam