Phân tích và dự báo tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các giải pháp ứng phó của Việt Nam năm 2010

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2010 - 21/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Hà. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp của chính phủ đã được thực hiện để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Hà. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp của chính phủ đã được thực hiện để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phần thứ hai: Tác động của cuộc khủng hoảng  đến nền kinh tế Việt Nam. Phần thứ ba: Phân tích nguyên các nhân của sự phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2010. Phần thứ tư: Một số vấn đề chính sách nổi lên trong giai đoạn năm 2010.
Các tin khác

Phân tích và dự báo tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các giải pháp ứng phó của Việt Nam năm 2010

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2010 - 21/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Hà. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp của chính phủ đã được thực hiện để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Hà. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp của chính phủ đã được thực hiện để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Phân tích diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phần thứ hai: Tác động của cuộc khủng hoảng  đến nền kinh tế Việt Nam. Phần thứ ba: Phân tích nguyên các nhân của sự phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2010. Phần thứ tư: Một số vấn đề chính sách nổi lên trong giai đoạn năm 2010.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam