Cơ sở hình thành, triển vọng và tác động của cộng đồng ASEAN

Bộ

Lê Bộ Lĩnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Hợp tác ASEAN, Hội nhập quốc tế, Cộng đồng ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Cơ sở hình thành, nội dung, triển vọng và phản ứng của các nước thành viên”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần: Phần thứ nhất đưa ra khung khổ lý thuyết cho việc nghiên cứu chủ nghĩa khu vực, quá trình hội nhập và việc hình thành một “cộng đồng” các quốc gia ở Đông Nam Á. Phần thứ hai, trình bày cơ sở thực tiễn cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN, gồm sự thay đổi nhận thức và những tiến triển trong thực tế hợp tác khu vực ở Đông Nam Á. Phần thứ ba, trình bày mục tiêu, nội dung, lộ trình và triển vọng của Cộng đồng ASEAN và 3 trụ cột của Cộng đồng này. Phần thứ tư, trình bày một số tác động và định hướng tham gia của Việt Nam trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Các tin khác

Cơ sở hình thành, triển vọng và tác động của cộng đồng ASEAN

Bộ

Lê Bộ Lĩnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Hợp tác ASEAN, Hội nhập quốc tế, Cộng đồng ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Cơ sở hình thành, nội dung, triển vọng và phản ứng của các nước thành viên”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần: Phần thứ nhất đưa ra khung khổ lý thuyết cho việc nghiên cứu chủ nghĩa khu vực, quá trình hội nhập và việc hình thành một “cộng đồng” các quốc gia ở Đông Nam Á. Phần thứ hai, trình bày cơ sở thực tiễn cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN, gồm sự thay đổi nhận thức và những tiến triển trong thực tế hợp tác khu vực ở Đông Nam Á. Phần thứ ba, trình bày mục tiêu, nội dung, lộ trình và triển vọng của Cộng đồng ASEAN và 3 trụ cột của Cộng đồng này. Phần thứ tư, trình bày một số tác động và định hướng tham gia của Việt Nam trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam