Bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hoá

Bộ

Dương Bá Phượng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Làng nghề, Nghề truyền thống

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Dương Bá Phượng làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng vận động phát triển của các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng, tìm ra những mối quan hệ giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phát hiện những khó khăn, thuận lợi và các tiềm năng phát triển các làng nghề truyền thống ở vùng Đồng bằng sông Hồng; Đề xuất các phương hướng và giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng trong tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.
Các tin khác

Bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hoá

Bộ

Dương Bá Phượng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Làng nghề, Nghề truyền thống

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Dương Bá Phượng làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng vận động phát triển của các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng, tìm ra những mối quan hệ giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phát hiện những khó khăn, thuận lợi và các tiềm năng phát triển các làng nghề truyền thống ở vùng Đồng bằng sông Hồng; Đề xuất các phương hướng và giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng trong tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam