Điều tra kinh tế-xã hội nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá vùng ven biển của Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 01/01/1999

Vùng ven biển, Điều tra kinh tế-xã hội, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS. PTS. Đỗ Hoài Nam. Dự án thực hiện điều tra kinh tế-xã hội nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá vùng ven biển của Việt Nam. Các nội dung cụ thể: Sưu tập trên cơ sở kế thừa và chính xác hoá các cơ sở dữ liệu của các ngành và địa phương đã nghiên cứu về các đặc điểm kinh tế, sinh thái và nhân văn vùng ven biển Việt Nam để phân tích, lưu giữ và hệ thống hoá; Điều tra cơ bản về kinh tế-xã hội, xác định thực trạng và động thái phát triển đặc thù của vùng ven biển Việt Nam; Điều tra, tổng hợp và đánh giá theo định tính và định lượng các nguồn nhân lực phát triển cơ bản của các địa phương trong vùng. Trên cơ sở đó xác định các khả năng khai thác hiệu quả và bền vững các nguồn lực đó vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá vùng ven biển Việt Nam theo các yêu cầu phát triển, tính toán và nhận dạng các đặc thù kinh tế-xã hội và môi trường của các địa phương trong quá trình tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững vùng ven biển Việt Nam; Xây dựng các khuyến nghị định hướng chiến lược phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng ben biển Việt Nam.
Các tin khác

Điều tra kinh tế-xã hội nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá vùng ven biển của Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 01/01/1999

Vùng ven biển, Điều tra kinh tế-xã hội, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS. PTS. Đỗ Hoài Nam. Dự án thực hiện điều tra kinh tế-xã hội nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá vùng ven biển của Việt Nam. Các nội dung cụ thể: Sưu tập trên cơ sở kế thừa và chính xác hoá các cơ sở dữ liệu của các ngành và địa phương đã nghiên cứu về các đặc điểm kinh tế, sinh thái và nhân văn vùng ven biển Việt Nam để phân tích, lưu giữ và hệ thống hoá; Điều tra cơ bản về kinh tế-xã hội, xác định thực trạng và động thái phát triển đặc thù của vùng ven biển Việt Nam; Điều tra, tổng hợp và đánh giá theo định tính và định lượng các nguồn nhân lực phát triển cơ bản của các địa phương trong vùng. Trên cơ sở đó xác định các khả năng khai thác hiệu quả và bền vững các nguồn lực đó vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá vùng ven biển Việt Nam theo các yêu cầu phát triển, tính toán và nhận dạng các đặc thù kinh tế-xã hội và môi trường của các địa phương trong quá trình tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững vùng ven biển Việt Nam; Xây dựng các khuyến nghị định hướng chiến lược phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng ben biển Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam