Quan hệ Việt Nam–Trung Quốc những sự kiện 1961 - 1970

Bộ

Nguyễn Đình Liêm

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 21/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Nội dung nghiên cứu của đề tài là trình bày một cách hệ thống những sự kiện về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các mặt: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hoá theo trật tự thời gian từ 1961 đến 1970.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Nội dung nghiên cứu của đề tài là trình bày một cách hệ thống những sự kiện về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các mặt: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hoá theo trật tự thời gian từ 1961 đến 1970.

 

Các tin khác

Quan hệ Việt Nam–Trung Quốc những sự kiện 1961 - 1970

Bộ

Nguyễn Đình Liêm

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 21/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Nội dung nghiên cứu của đề tài là trình bày một cách hệ thống những sự kiện về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các mặt: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hoá theo trật tự thời gian từ 1961 đến 1970.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Nội dung nghiên cứu của đề tài là trình bày một cách hệ thống những sự kiện về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các mặt: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hoá theo trật tự thời gian từ 1961 đến 1970.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam