Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2002 - 01/01/2007

Kinh tế vùng, Phát triển vùng, Vùng kinh tế trọng điểm, Điều tra kinh tế-xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Mục tiêu của Dự án nhằm điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Dự án tập trung vào những vấn đề chính sau: Phân tích quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực; Đánh giá tác động của thương mại và đầu tư phát triển vào quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng; Điều tra, phân tích các vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trong đó chú ý đến cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa; Phân tích khả năng cung cấp nguồn nhân lực cao của Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Điều tra và phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển của vùng; Phân tích áp lực lên môi trường của quá trình công nghiệp hoá và tái cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đề xuất các giải pháp chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy sự phát triển của vùng hiệu quả hơn trong giai đoạn mới
Các tin khác

Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2002 - 01/01/2007

Kinh tế vùng, Phát triển vùng, Vùng kinh tế trọng điểm, Điều tra kinh tế-xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Mục tiêu của Dự án nhằm điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Dự án tập trung vào những vấn đề chính sau: Phân tích quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực; Đánh giá tác động của thương mại và đầu tư phát triển vào quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng; Điều tra, phân tích các vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trong đó chú ý đến cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa; Phân tích khả năng cung cấp nguồn nhân lực cao của Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Điều tra và phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển của vùng; Phân tích áp lực lên môi trường của quá trình công nghiệp hoá và tái cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đề xuất các giải pháp chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy sự phát triển của vùng hiệu quả hơn trong giai đoạn mới
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam