Những vấn đề lý luận cơ bản về bộ luật dân sự ở Việt Nam

Bộ

Trần Đình Hảo

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 24/04/2024

Luật Dân sự, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Đình Hảo. Mục đích nghiên cứu của đề tài là: trên cơ sở trình bày những cơ sở lý luận và thực tế của các quy định của Bộ luật dân sự, tiếp tục nghiên cứu luận giải những vấn đề lý luận cơ bản cho việc hoàn thiện và thi hành Bộ luật dân sự.
Các tin khác

Những vấn đề lý luận cơ bản về bộ luật dân sự ở Việt Nam

Bộ

Trần Đình Hảo

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 24/04/2024

Luật Dân sự, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Đình Hảo. Mục đích nghiên cứu của đề tài là: trên cơ sở trình bày những cơ sở lý luận và thực tế của các quy định của Bộ luật dân sự, tiếp tục nghiên cứu luận giải những vấn đề lý luận cơ bản cho việc hoàn thiện và thi hành Bộ luật dân sự.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam