Một số vấn đề chính sách trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu

Bộ

Chu Đức Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2010

Kinh tế, Kinh tế thế giới, Thể chế kinh tế toàn cầu, Điều chỉnh thế chế kinh tế toàn cầu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Chu Đức Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu tiến trình, các chiều hướng lớn trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu, góp phần phục vụ cho chính phủ Việt Nam trong hoạch định và điều chỉnh chính sách hội nhập của Việt Nam vào các thể chế đó nói riêng và phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung: Phân tích, đánh giá các nhân tố lý luận – tư tưởng và thực tiễn đang có ảnh hưởng đến sự hoạt dộng và cải cách các thể chế kinh tế toàn cẩu chủ chốt và hệ thống thể chế kinh tế toàn cầu; Phân tích, đánh giá các đặc điểm, bản chất, cơ cấu, hiệu năng và các vấn đề lớn hiện nay của các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt và lý giải tại sao các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt phải được điều chỉnh; Đánh giá chiều hướng điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt; Đánh giá những tác động của các điều chỉnh đó đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam cần làm gì để đối phó trước các biến đổi đó.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Chu Đức Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu tiến trình, các chiều hướng lớn trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu, góp phần phục vụ cho chính phủ Việt Nam trong hoạch định và điều chỉnh chính sách hội nhập của Việt Nam vào các thể chế đó nói riêng và phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung: Phân tích, đánh giá các nhân tố lý luận – tư tưởng và thực tiễn đang có ảnh hưởng đến sự hoạt dộng và cải cách các thể chế kinh tế toàn cẩu chủ chốt và hệ thống thể chế kinh tế toàn cầu; Phân tích, đánh giá các đặc điểm, bản chất, cơ cấu, hiệu năng và các vấn đề lớn hiện nay của các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt và lý giải tại sao các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt phải được điều chỉnh; Đánh giá chiều hướng điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt; Đánh giá những tác động của các điều chỉnh đó đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam cần làm gì để đối phó trước các biến đổi đó.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế mới và yêu cầu điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu; Chương 2: Một số vấn đề chính trong điều chỉnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Chương 3: Một số vấn đề chính trị trong điều quỹ tiền tệ quốc tế (IMS); Chương 4: Điều chỉnh WB; Chương 5: Đánh giá chung về điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu.
Các tin khác

Một số vấn đề chính sách trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu

Bộ

Chu Đức Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2010

Kinh tế, Kinh tế thế giới, Thể chế kinh tế toàn cầu, Điều chỉnh thế chế kinh tế toàn cầu

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Chu Đức Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu tiến trình, các chiều hướng lớn trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu, góp phần phục vụ cho chính phủ Việt Nam trong hoạch định và điều chỉnh chính sách hội nhập của Việt Nam vào các thể chế đó nói riêng và phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung: Phân tích, đánh giá các nhân tố lý luận – tư tưởng và thực tiễn đang có ảnh hưởng đến sự hoạt dộng và cải cách các thể chế kinh tế toàn cẩu chủ chốt và hệ thống thể chế kinh tế toàn cầu; Phân tích, đánh giá các đặc điểm, bản chất, cơ cấu, hiệu năng và các vấn đề lớn hiện nay của các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt và lý giải tại sao các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt phải được điều chỉnh; Đánh giá chiều hướng điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt; Đánh giá những tác động của các điều chỉnh đó đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam cần làm gì để đối phó trước các biến đổi đó.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Chu Đức Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu tiến trình, các chiều hướng lớn trong điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ yếu, góp phần phục vụ cho chính phủ Việt Nam trong hoạch định và điều chỉnh chính sách hội nhập của Việt Nam vào các thể chế đó nói riêng và phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung: Phân tích, đánh giá các nhân tố lý luận – tư tưởng và thực tiễn đang có ảnh hưởng đến sự hoạt dộng và cải cách các thể chế kinh tế toàn cẩu chủ chốt và hệ thống thể chế kinh tế toàn cầu; Phân tích, đánh giá các đặc điểm, bản chất, cơ cấu, hiệu năng và các vấn đề lớn hiện nay của các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt và lý giải tại sao các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt phải được điều chỉnh; Đánh giá chiều hướng điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu chủ chốt; Đánh giá những tác động của các điều chỉnh đó đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam cần làm gì để đối phó trước các biến đổi đó.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế mới và yêu cầu điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu; Chương 2: Một số vấn đề chính trong điều chỉnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Chương 3: Một số vấn đề chính trị trong điều quỹ tiền tệ quốc tế (IMS); Chương 4: Điều chỉnh WB; Chương 5: Đánh giá chung về điều chỉnh các thể chế kinh tế toàn cầu.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam