Khảo sát, nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Khang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ, Ngôn ngữ Chăm, Chữ viết Chăm, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung điều tra, khảo sát tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm của người Chăm ở An Giang và Phú Yên; Tìm hiểu về tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm ở hai tỉnh An Giang và Phú Yên.

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung điều tra, khảo sát tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm của người Chăm ở An Giang và Phú Yên; Tìm hiểu về tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm ở hai tỉnh An Giang và Phú Yên.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khảo sát nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Trường hợp ở tỉnh An Giang. Phần 2: Khảo sát nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Trường hợp ở tỉnh Phú Yên. Phần 3:Tổng hợp về vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Thực trạng và kiến nghị đề xuất.
Các tin khác

Khảo sát, nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Khang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ, Ngôn ngữ Chăm, Chữ viết Chăm, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung điều tra, khảo sát tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm của người Chăm ở An Giang và Phú Yên; Tìm hiểu về tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm ở hai tỉnh An Giang và Phú Yên.

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung điều tra, khảo sát tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm của người Chăm ở An Giang và Phú Yên; Tìm hiểu về tình hình sử dụng tiếng nói chữ viết Chăm ở hai tỉnh An Giang và Phú Yên.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khảo sát nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Trường hợp ở tỉnh An Giang. Phần 2: Khảo sát nghiên cứu vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Trường hợp ở tỉnh Phú Yên. Phần 3:Tổng hợp về vai trò của tiếng nói chữ viết Chăm trong đời sống xã hội của người Chăm Nam Bộ hiện nay: Thực trạng và kiến nghị đề xuất.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam