Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

Bộ

Dương Văn Lợi

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 24/04/2024

Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Ths. Dương Văn Lợi. Nội dung của đề tài là dịch các tài liệu:  Quyết định của Trung ương ĐCS Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của ĐCS Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Ths. Dương Văn Lợi. Nội dung của đề tài là dịch các tài liệu:  Quyết định của Trung ương ĐCS Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của ĐCS Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

Các tin khác

Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

Bộ

Dương Văn Lợi

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 24/04/2024

Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Ths. Dương Văn Lợi. Nội dung của đề tài là dịch các tài liệu:  Quyết định của Trung ương ĐCS Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của ĐCS Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Ths. Dương Văn Lợi. Nội dung của đề tài là dịch các tài liệu:  Quyết định của Trung ương ĐCS Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Một vài nhận thức về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của ĐCS Trung Quốc; Về mô hình Thuỵ Điển

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam