Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Kháng

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2004 - 13/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS Nguyễn Mạnh Kháng chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: xác định vị trí của pháp luật thi hành án trong hệ thống pháp luật và mối quan hệ của nó với các ngành luật khác, đặc biệt là luật hình sự và tố tụng hình sự; Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của thi hành án hình sự và những đặc trưng về điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự để xây dựng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật này; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay ở các phương diện: pháp luật thực định, thực tế điều chỉnh, hiệu quả điều chỉnh; Kiến nghị về xây dựng mô hình hệ thống pháp luật thi hành án hình sự phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS Nguyễn Mạnh Kháng chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: xác định vị trí của pháp luật thi hành án trong hệ thống pháp luật và mối quan hệ của nó với các ngành luật khác, đặc biệt là luật hình sự và tố tụng hình sự; Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của thi hành án hình sự và những đặc trưng về điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự để xây dựng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật này; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay ở các phương diện: pháp luật thực định, thực tế điều chỉnh, hiệu quả điều chỉnh; Kiến nghị về xây dựng mô hình hệ thống pháp luật thi hành án hình sự phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Kháng

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2004 - 13/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS Nguyễn Mạnh Kháng chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: xác định vị trí của pháp luật thi hành án trong hệ thống pháp luật và mối quan hệ của nó với các ngành luật khác, đặc biệt là luật hình sự và tố tụng hình sự; Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của thi hành án hình sự và những đặc trưng về điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự để xây dựng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật này; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay ở các phương diện: pháp luật thực định, thực tế điều chỉnh, hiệu quả điều chỉnh; Kiến nghị về xây dựng mô hình hệ thống pháp luật thi hành án hình sự phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS Nguyễn Mạnh Kháng chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: xác định vị trí của pháp luật thi hành án trong hệ thống pháp luật và mối quan hệ của nó với các ngành luật khác, đặc biệt là luật hình sự và tố tụng hình sự; Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của thi hành án hình sự và những đặc trưng về điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự để xây dựng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật này; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay ở các phương diện: pháp luật thực định, thực tế điều chỉnh, hiệu quả điều chỉnh; Kiến nghị về xây dựng mô hình hệ thống pháp luật thi hành án hình sự phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam