Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ qua các thời kì

Bộ

Nguyễn Văn Khang

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài đạt được các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Xây dựng được một cơ sở lí luận chắc chắn, hiện đại về chính sách ngôn ngữ; Tổng kết được những đặc điểm nổi trội về chính sách ngôn ngữ trên thế giới hiện nay qua  khảo sát  chính sách ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới; Nhìn lại một cách vừa bao quát vừa cụ thể chính sách ngôn ngữ của Việt Nam gắn với bối cảnh ngôn ngữ xã hội Việt Nam ở từng thời kì lịch sử của đất nước; Chỉ ra những nét mới về cảnh huống ngôn ngữ của Việt Nam hiện nay; Từ những khảo sát như trên, thay vì kiến nghị đề xuất, là những vấn đề đặt ra ở cả tầm vĩ mô và vi mô của chính sách ngôn ngữ ở  Việt Nam hiện nay.

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài đạt được các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Xây dựng được một cơ sở lí luận chắc chắn, hiện đại về chính sách ngôn ngữ; Tổng kết được những đặc điểm nổi trội về chính sách ngôn ngữ trên thế giới hiện nay qua  khảo sát  chính sách ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới; Nhìn lại một cách vừa bao quát vừa cụ thể chính sách ngôn ngữ của Việt Nam gắn với bối cảnh ngôn ngữ xã hội Việt Nam ở từng thời kì lịch sử của đất nước; Chỉ ra những nét mới về cảnh huống ngôn ngữ của Việt Nam hiện nay; Từ những khảo sát như trên, thay vì kiến nghị đề xuất, là những vấn đề đặt ra ở cả tầm vĩ mô và vi mô của chính sách ngôn ngữ ở  Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần, 6 chương. Phần I: Cơ sở lí luận. Thực tiễn chính sách ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới (Chương 1: Những vấn đề lí thuyết về chính sách ngôn ngữ; Chương 2: Chính sách ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới). Phần II: Nhìn lại chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kì (Gồm 3 chương. Chương 3: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ khi có Đảng đến năm 1954; Chương 4: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975; Chương 5: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1975 đến nay). Phần III:  Những vấn đề đặt ra về chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay (Chương 6. Cảnh huống ngôn ngữ ở Việt nam hiện nay và những vấn đề đặt ra về chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam).
Các tin khác

Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ qua các thời kì

Bộ

Nguyễn Văn Khang

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài đạt được các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Xây dựng được một cơ sở lí luận chắc chắn, hiện đại về chính sách ngôn ngữ; Tổng kết được những đặc điểm nổi trội về chính sách ngôn ngữ trên thế giới hiện nay qua  khảo sát  chính sách ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới; Nhìn lại một cách vừa bao quát vừa cụ thể chính sách ngôn ngữ của Việt Nam gắn với bối cảnh ngôn ngữ xã hội Việt Nam ở từng thời kì lịch sử của đất nước; Chỉ ra những nét mới về cảnh huống ngôn ngữ của Việt Nam hiện nay; Từ những khảo sát như trên, thay vì kiến nghị đề xuất, là những vấn đề đặt ra ở cả tầm vĩ mô và vi mô của chính sách ngôn ngữ ở  Việt Nam hiện nay.

Đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm. Đề tài đạt được các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Xây dựng được một cơ sở lí luận chắc chắn, hiện đại về chính sách ngôn ngữ; Tổng kết được những đặc điểm nổi trội về chính sách ngôn ngữ trên thế giới hiện nay qua  khảo sát  chính sách ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới; Nhìn lại một cách vừa bao quát vừa cụ thể chính sách ngôn ngữ của Việt Nam gắn với bối cảnh ngôn ngữ xã hội Việt Nam ở từng thời kì lịch sử của đất nước; Chỉ ra những nét mới về cảnh huống ngôn ngữ của Việt Nam hiện nay; Từ những khảo sát như trên, thay vì kiến nghị đề xuất, là những vấn đề đặt ra ở cả tầm vĩ mô và vi mô của chính sách ngôn ngữ ở  Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần, 6 chương. Phần I: Cơ sở lí luận. Thực tiễn chính sách ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới (Chương 1: Những vấn đề lí thuyết về chính sách ngôn ngữ; Chương 2: Chính sách ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới). Phần II: Nhìn lại chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kì (Gồm 3 chương. Chương 3: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ khi có Đảng đến năm 1954; Chương 4: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975; Chương 5: Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1975 đến nay). Phần III:  Những vấn đề đặt ra về chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay (Chương 6. Cảnh huống ngôn ngữ ở Việt nam hiện nay và những vấn đề đặt ra về chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam