Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Đặng Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Thông tin-thư viện, Hạ tầng thông tin, Hiện đại hoá hạ tầng thông tin

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin (HTTT) tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH VN). Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin (HTTT) tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH VN). Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

 Tìm hiểu những cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng HTTT và vấn đề hiện đại hoá HTTT trong giai đoạn hiện nay, trong đó chú trọng: Xác định nội hàm khái niệm HTTT; Tìm hiểu các khuynh hướng phát triển HTTT trên thế giới hiện nay; Tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn hiện đại hóa HTTT khoa học tại một số nước trên thế giới; Tìm hiểu hiện trạng phát triển HTTT khoa học ở Việt Nam.

Xác định trình độ phát triển HTTT của Viện KHXH VN ở thời điểm hiện nay, những nhân tố có ảnh hưởng, tác động hoặc cần lưu ý đặc biệt trong việc hiện đại hóa HTTT trong giai đoạn tới. Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát, phân tích thực trạng HTTT tại Viện KHXH Việt Nam, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các vấn đề liên quan đến nhu cầu, đặc thù khai thác sử dụng HTTT và những yếu tố tác động đến việc hiện đại hóa HTTT tại Viện KHXH VN.

Đề xuất lộ trình, nội dung chủ yếu và những giải pháp hiện đại hóa HTTT tại Viện KHXH VN từ nay đến năm 2020, đồng thời đề xuất một số đề án quan trọng trong chương trình hiện đại hóa HTTT trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
Các tin khác

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Đặng Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Thông tin-thư viện, Hạ tầng thông tin, Hiện đại hoá hạ tầng thông tin

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin (HTTT) tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH VN). Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin (HTTT) tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH VN). Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

 Tìm hiểu những cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng HTTT và vấn đề hiện đại hoá HTTT trong giai đoạn hiện nay, trong đó chú trọng: Xác định nội hàm khái niệm HTTT; Tìm hiểu các khuynh hướng phát triển HTTT trên thế giới hiện nay; Tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn hiện đại hóa HTTT khoa học tại một số nước trên thế giới; Tìm hiểu hiện trạng phát triển HTTT khoa học ở Việt Nam.

Xác định trình độ phát triển HTTT của Viện KHXH VN ở thời điểm hiện nay, những nhân tố có ảnh hưởng, tác động hoặc cần lưu ý đặc biệt trong việc hiện đại hóa HTTT trong giai đoạn tới. Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát, phân tích thực trạng HTTT tại Viện KHXH Việt Nam, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các vấn đề liên quan đến nhu cầu, đặc thù khai thác sử dụng HTTT và những yếu tố tác động đến việc hiện đại hóa HTTT tại Viện KHXH VN.

Đề xuất lộ trình, nội dung chủ yếu và những giải pháp hiện đại hóa HTTT tại Viện KHXH VN từ nay đến năm 2020, đồng thời đề xuất một số đề án quan trọng trong chương trình hiện đại hóa HTTT trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam