Một số vấn đề văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bộ

Lê Đình Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí khoa học xã hôi Viêt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá Mỹ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài nghiên cứu nhằm phác thảo, giới thiệu một số vấn đề cơ bản của văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác động của nó đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp những hiểu biết về nền văn hoá này cho những người quan tâm, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, giảng dạy về Hoa Kỳ học ở các trường đại học, viện nghiên cứu (văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, giáo dục, du lịch…), cho những nhà kinh tế và quản lý tìm hiểu một không gian đầu tư mới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài nghiên cứu nhằm phác thảo, giới thiệu một số vấn đề cơ bản của văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác động của nó đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp những hiểu biết về nền văn hoá này cho những người quan tâm, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, giảng dạy về Hoa Kỳ học ở các trường đại học, viện nghiên cứu (văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, giáo dục, du lịch…), cho những nhà kinh tế và quản lý tìm hiểu một không gian đầu tư mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần với 7 chương. Phần thứ nhất: Hành trình văn hoá Mỹ. Phần thứ hai: Văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phần này gồm 7 chương. Chương 1: Phát huy tính năng động của văn hoá Mỹ. Chương 2: Tôn giáo Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chương 3: Văn học Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chương 4: Giáo dục - những vấn đề của các trường và các viện đại học. Chương 5: Điện ảnh – sân khấu và âm nhạc Mỹ. Chương 6: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và những vấn đề của văn hoá Mỹ. Chương 7: Văn hoá đại chúng Mỹ và văn hoá Mỹ ở Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bộ

Lê Đình Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí khoa học xã hôi Viêt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá Mỹ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài nghiên cứu nhằm phác thảo, giới thiệu một số vấn đề cơ bản của văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác động của nó đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp những hiểu biết về nền văn hoá này cho những người quan tâm, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, giảng dạy về Hoa Kỳ học ở các trường đại học, viện nghiên cứu (văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, giáo dục, du lịch…), cho những nhà kinh tế và quản lý tìm hiểu một không gian đầu tư mới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài nghiên cứu nhằm phác thảo, giới thiệu một số vấn đề cơ bản của văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác động của nó đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp những hiểu biết về nền văn hoá này cho những người quan tâm, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, giảng dạy về Hoa Kỳ học ở các trường đại học, viện nghiên cứu (văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, giáo dục, du lịch…), cho những nhà kinh tế và quản lý tìm hiểu một không gian đầu tư mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần với 7 chương. Phần thứ nhất: Hành trình văn hoá Mỹ. Phần thứ hai: Văn hoá Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phần này gồm 7 chương. Chương 1: Phát huy tính năng động của văn hoá Mỹ. Chương 2: Tôn giáo Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chương 3: Văn học Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chương 4: Giáo dục - những vấn đề của các trường và các viện đại học. Chương 5: Điện ảnh – sân khấu và âm nhạc Mỹ. Chương 6: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và những vấn đề của văn hoá Mỹ. Chương 7: Văn hoá đại chúng Mỹ và văn hoá Mỹ ở Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam