Một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Hùng Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế tư nhân, Phát triển kinh tế tư nhân, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Hùng Cường. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực kinh tế tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Hùng Cường. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực kinh tế tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương I: Vị trí vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010: từ quan điểm đến thực tiễn chính sách. Chương II: Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010: thực trạng và vấn đề. Chương III: Quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Hùng Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế tư nhân, Phát triển kinh tế tư nhân, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Hùng Cường. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực kinh tế tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Hùng Cường. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề cơ bản về phát triển khu vực kinh tế tư nhân với tư cách là động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương I: Vị trí vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010: từ quan điểm đến thực tiễn chính sách. Chương II: Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010: thực trạng và vấn đề. Chương III: Quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam