Thông tin chuyên đề về vốn xã hội, vốn con người

Bộ

Trương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Nguồn nhân lực, Vốn con người, Vốn xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Trang. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong ba chương:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Trang. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong ba chương:

 Chương I: Vốn xã hội (thông tin những vấn đề liên quan đến vốn xã hội: bối cảnh hình thành, các quan niệm và tranh luận xoay quanh khái niệm vốn xã hội, các nhân tố cơ bản và phương pháp đo lường vốn xã hội).

 Chương II: Vốn con người (thông tin những vấn đề liên quan đến quan niệm về vốn con người: khái niệm, những tranh luận về vốn con người, những nhân tố cơ bản của vốn con người, phương pháp đo lường vốn con người, mối quan hệ giữa vốn xã hội và vốn con người, giữa vốn con người với việc phát triển nguồn nhân lực).

Chương III: Hành động dựa vào vốn xã hội và vốn con người - ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam (thông tin về tình hình phát triển vốn xã hội và vốn con người ở một số quốc gia như Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, các nước Đông Á và các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi; rút ra tính phổ biến và tính đặc thù trong hành động dựa vào vốn xã hội và vốn con người; phân tích thực trạng vốn xã hội, vốn con người, tình hình sử dụng và khuyến nghị giải pháp xây dựng và phát triển vốn xã hội và vốn con người ở Việt Nam)

Các tin khác

Thông tin chuyên đề về vốn xã hội, vốn con người

Bộ

Trương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Nguồn nhân lực, Vốn con người, Vốn xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Trang. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong ba chương:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Trang. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong ba chương:

 Chương I: Vốn xã hội (thông tin những vấn đề liên quan đến vốn xã hội: bối cảnh hình thành, các quan niệm và tranh luận xoay quanh khái niệm vốn xã hội, các nhân tố cơ bản và phương pháp đo lường vốn xã hội).

 Chương II: Vốn con người (thông tin những vấn đề liên quan đến quan niệm về vốn con người: khái niệm, những tranh luận về vốn con người, những nhân tố cơ bản của vốn con người, phương pháp đo lường vốn con người, mối quan hệ giữa vốn xã hội và vốn con người, giữa vốn con người với việc phát triển nguồn nhân lực).

Chương III: Hành động dựa vào vốn xã hội và vốn con người - ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam (thông tin về tình hình phát triển vốn xã hội và vốn con người ở một số quốc gia như Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, các nước Đông Á và các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi; rút ra tính phổ biến và tính đặc thù trong hành động dựa vào vốn xã hội và vốn con người; phân tích thực trạng vốn xã hội, vốn con người, tình hình sử dụng và khuyến nghị giải pháp xây dựng và phát triển vốn xã hội và vốn con người ở Việt Nam)

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam