Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Mai Quỳnh Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Chương trình nghiên cứu gồm 7 đề tài sau:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Chương trình nghiên cứu gồm 7 đề tài sau:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề lí luận và phương pháp luận cơ bản về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

2009-2010

PGS. TS. Phạm Hùng Việt

2

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận về bách khoa thư

2009-2010

PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng

3

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển bách khoa

2009-2010

PGS. TS. Tạ Văn Thông

4

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp  luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển ngữ văn

2009-2010

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

5

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển ở Việt Nam

2009-2010

PGS. TS. Lại Văn Hùng

6

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển thuật ngữ chuyên ngành

2009-2010

PGS. TS. Hà Quang Năng

7

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn bách khoa thư

2009-2010

PGS. TS. Phạm Văn Tình

Chương trình đang được thực hiện.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Mai Quỳnh Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Chương trình nghiên cứu gồm 7 đề tài sau:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Chương trình nghiên cứu gồm 7 đề tài sau:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề lí luận và phương pháp luận cơ bản về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

2009-2010

PGS. TS. Phạm Hùng Việt

2

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận về bách khoa thư

2009-2010

PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng

3

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển bách khoa

2009-2010

PGS. TS. Tạ Văn Thông

4

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp  luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển ngữ văn

2009-2010

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

5

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển ở Việt Nam

2009-2010

PGS. TS. Lại Văn Hùng

6

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển thuật ngữ chuyên ngành

2009-2010

PGS. TS. Hà Quang Năng

7

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn bách khoa thư

2009-2010

PGS. TS. Phạm Văn Tình

Chương trình đang được thực hiện.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam