Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Xã hội, Phát triển xã hội, Quản lý xã hội, Mô hình phát triển xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Chương trình nghiên cứu gồm 5 đề tài:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Chương trình nghiên cứu gồm 5 đề tài:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

2009-2010

GS.TS Trịnh Duy Luân

2

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thế giới về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội

2009-2010

PGS.TS Vũ Mạnh Lợi

3

Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam

2009-2010

PGS.TSKH Bùi Quang Dũng

4

Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

2009-2010

TS. Đỗ Thiên Kính

5

Một số vấn đề cơ bản về thể chế, thiết chế xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

2009-2010

TS. Nguyễn Đức Vinh

Chương trình đang được thực hiện.

 

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Xã hội, Phát triển xã hội, Quản lý xã hội, Mô hình phát triển xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Chương trình nghiên cứu gồm 5 đề tài:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Chương trình nghiên cứu gồm 5 đề tài:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

2009-2010

GS.TS Trịnh Duy Luân

2

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thế giới về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội

2009-2010

PGS.TS Vũ Mạnh Lợi

3

Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam

2009-2010

PGS.TSKH Bùi Quang Dũng

4

Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

2009-2010

TS. Đỗ Thiên Kính

5

Một số vấn đề cơ bản về thể chế, thiết chế xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

2009-2010

TS. Nguyễn Đức Vinh

Chương trình đang được thực hiện.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam