Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2021–2045

Bộ

Phạm Văn Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Văn Đức. Chương trình nghiên cứu gồm 8 đề tài.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Văn Đức. Chương trình nghiên cứu gồm 8 đề tài.

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ sau Đại hội X đến nay.

2009-2010

GS.TS. Lê Hữu Tầng

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh và những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới

2009-2010

PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

3

Chủ nghĩa xã hội dân chủ và những vấn đề đặt ra cho định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2009-2010

ThS. Trần Tuấn Phong

4

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc

2009-2010

TS. Chu Văn Tuấn

5

Tính tất yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa và một số mối quan hệ cần giải quyết để đảm bảo sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

6

Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2009-2010

PGS.TSKH. Lương Đình Hải

7

Báo cáo tổng hợp “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2021 – 2045”

2009-2010

PGS.TS. Phạm Văn Đức

 8

Xây dựng Báo cáo thường niên

2009-2010

 

Chương trình đang được thực hiện.

 


Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2021–2045

Bộ

Phạm Văn Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Văn Đức. Chương trình nghiên cứu gồm 8 đề tài.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Phạm Văn Đức. Chương trình nghiên cứu gồm 8 đề tài.

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ sau Đại hội X đến nay.

2009-2010

GS.TS. Lê Hữu Tầng

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh và những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới

2009-2010

PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

3

Chủ nghĩa xã hội dân chủ và những vấn đề đặt ra cho định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2009-2010

ThS. Trần Tuấn Phong

4

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc

2009-2010

TS. Chu Văn Tuấn

5

Tính tất yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa và một số mối quan hệ cần giải quyết để đảm bảo sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

6

Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2009-2010

PGS.TSKH. Lương Đình Hải

7

Báo cáo tổng hợp “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2021 – 2045”

2009-2010

PGS.TS. Phạm Văn Đức

 8

Xây dựng Báo cáo thường niên

2009-2010

 

Chương trình đang được thực hiện.

 


QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam