Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ, Xoá mù chữ, Chuẩn hoá ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ, Sử dụng ngôn ngữ

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm 7 đề tài nghiên cứu sau:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm 7 đề tài nghiên cứu sau:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kì

2009-2010

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

2

Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

3

Những vấn đề thời sự của chuẩn hoá tiếng Việt

2009-2010

PGS.TS. Vũ Kim Bảng; GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

4

Tình  hình mù chữ, tái mù chữ và  vấn đề xoá mù chữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

2009-2010

TS. Phạm Tất Thắng

5

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp ở Việt Nam

2009-2010

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình; TS. Bùi Thị Minh Yến

6

Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn

2009-2010

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

7

Chính sách của nước CHXHCN Việt Nam về ngôn ngữ trong thời  kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế: kiến nghị và giải pháp

2009-2010

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

 

Chương trình đang được thực hiện.

 

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ, Xoá mù chữ, Chuẩn hoá ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ, Sử dụng ngôn ngữ

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm 7 đề tài nghiên cứu sau:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm 7 đề tài nghiên cứu sau:

 

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kì

2009-2010

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

2

Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

3

Những vấn đề thời sự của chuẩn hoá tiếng Việt

2009-2010

PGS.TS. Vũ Kim Bảng; GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

4

Tình  hình mù chữ, tái mù chữ và  vấn đề xoá mù chữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

2009-2010

TS. Phạm Tất Thắng

5

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp ở Việt Nam

2009-2010

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình; TS. Bùi Thị Minh Yến

6

Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn

2009-2010

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

7

Chính sách của nước CHXHCN Việt Nam về ngôn ngữ trong thời  kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế: kiến nghị và giải pháp

2009-2010

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

 

Chương trình đang được thực hiện.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam