Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Kinh tế Châu Phi, Chính trị, Chính trị Châu Phi, Chính trị Trung Đông

Nội dung:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Đỗ Đức Định. Chương trình gồm 3 đề tài và 3 nhiệm vụ với các nội dung nghiên cứu sau:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Đỗ Đức Định. Chương trình gồm 3 đề tài và 3 nhiệm vụ với các nội dung nghiên cứu sau:

 

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

 

1

Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Đỗ Đức Định

2

Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

TS. Nguyễn Thanh Hiền

3

Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

TS. Bùi Nhật Quang

 

NHIỆM VỤ CẤP BỘ

 

 

4

Cẩm nang về Trung Đông

2009-2010

Th.S. Đỗ Đức Hiệp

5

Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2009

2009

Th.S. Trần Thị Lan Hương

6

Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2010

2010

Th.S. Trần Thuỳ Phương

Chương trình đang được thực hiện.

Các tin khác

Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Kinh tế Châu Phi, Chính trị, Chính trị Châu Phi, Chính trị Trung Đông

Nội dung:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Đỗ Đức Định. Chương trình gồm 3 đề tài và 3 nhiệm vụ với các nội dung nghiên cứu sau:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Đỗ Đức Định. Chương trình gồm 3 đề tài và 3 nhiệm vụ với các nội dung nghiên cứu sau:

 

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

 

1

Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Đỗ Đức Định

2

Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

TS. Nguyễn Thanh Hiền

3

Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

TS. Bùi Nhật Quang

 

NHIỆM VỤ CẤP BỘ

 

 

4

Cẩm nang về Trung Đông

2009-2010

Th.S. Đỗ Đức Hiệp

5

Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2009

2009

Th.S. Trần Thị Lan Hương

6

Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2010

2010

Th.S. Trần Thuỳ Phương

Chương trình đang được thực hiện.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam