Những tác động của yếu tố văn hoá-xã hội trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Hoàng Hữu Bình

Viện Dân tộc học, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Viện Dân tộc học

01/01/2005 - 13/04/2024

Môi trường, Quản lý Nhà nước, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Hữu Bình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của yếu tố văn hoá – xã hội trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Xác định cội nguồn của những tác động tiêu cực; Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường theo hướng đảm bảo vừa phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá vừa bảo vệ được môi trường, hạn chế tối thiểu tác hại cho các thế hệ mai sau.

Các tin khác

Những tác động của yếu tố văn hoá-xã hội trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Hoàng Hữu Bình

Viện Dân tộc học, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Viện Dân tộc học

01/01/2005 - 13/04/2024

Môi trường, Quản lý Nhà nước, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Hữu Bình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của yếu tố văn hoá – xã hội trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Xác định cội nguồn của những tác động tiêu cực; Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường theo hướng đảm bảo vừa phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá vừa bảo vệ được môi trường, hạn chế tối thiểu tác hại cho các thế hệ mai sau.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam