Bảo hiến và thiết chế bảo hiến trên thế giới - những vấn đề phổ biến và những vấn đề đặc thù quốc gia

Bộ

Nguyễn Thị Hồ Điệp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 21/04/2024

Pháp luật, Bảo hiến, Thiết chế bảo hiến

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về thiết chế bảo hiến với khái niệm, những đặc điểm chung và riêng, các cơ sở tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị và pháp lý hình thành thiết chế bảo hiến cũng như vai trò của nó trong việc bảo vệ hiến pháp, trong hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật. Từ việc phân tích cụ thể những ưu điểm và hạn chế của ba mô hình bảo hiến trên thế giới hiện nay là mô hình giám sát tư pháp hiến pháp (Mỹ), mô hình tòa án hiến pháp (Châu Âu) và mô hình hội đồng bảo hiến (Pháp) để làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù của thiết chế bảo hiến. Xem xét một số vấn đề liên quan tới cơ chế giám sát hiến pháp hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề phát hiện và xử lý những hành vi vi hiến, đề tài đã giới thiệu quan điểm của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp về ba phương án thiết lập cơ quan bảo hiến và ý kiến về việc thành lập một thiết chế tài phán hiến pháp chuyên trách nhằm góp phần tìm kiếm một mô hình bảo hiến và quy chế hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về thiết chế bảo hiến với khái niệm, những đặc điểm chung và riêng, các cơ sở tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị và pháp lý hình thành thiết chế bảo hiến cũng như vai trò của nó trong việc bảo vệ hiến pháp, trong hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật. Từ việc phân tích cụ thể những ưu điểm và hạn chế của ba mô hình bảo hiến trên thế giới hiện nay là mô hình giám sát tư pháp hiến pháp (Mỹ), mô hình tòa án hiến pháp (Châu Âu) và mô hình hội đồng bảo hiến (Pháp) để làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù của thiết chế bảo hiến. Xem xét một số vấn đề liên quan tới cơ chế giám sát hiến pháp hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề phát hiện và xử lý những hành vi vi hiến, đề tài đã giới thiệu quan điểm của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp về ba phương án thiết lập cơ quan bảo hiến và ý kiến về việc thành lập một thiết chế tài phán hiến pháp chuyên trách nhằm góp phần tìm kiếm một mô hình bảo hiến và quy chế hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba chương: Chương 1: Thiết chế bảo hiến, cơ sở hình thành thiết chế bảo hiến và vai trò của thiết chế bảo hiến; Chương 2: Một số mô hình bảo hiến trên thế giới: tính phổ biến và tính đặc thù; Chương 3: Một số kiến nghị tham khảo.

Các tin khác

Bảo hiến và thiết chế bảo hiến trên thế giới - những vấn đề phổ biến và những vấn đề đặc thù quốc gia

Bộ

Nguyễn Thị Hồ Điệp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 21/04/2024

Pháp luật, Bảo hiến, Thiết chế bảo hiến

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về thiết chế bảo hiến với khái niệm, những đặc điểm chung và riêng, các cơ sở tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị và pháp lý hình thành thiết chế bảo hiến cũng như vai trò của nó trong việc bảo vệ hiến pháp, trong hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật. Từ việc phân tích cụ thể những ưu điểm và hạn chế của ba mô hình bảo hiến trên thế giới hiện nay là mô hình giám sát tư pháp hiến pháp (Mỹ), mô hình tòa án hiến pháp (Châu Âu) và mô hình hội đồng bảo hiến (Pháp) để làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù của thiết chế bảo hiến. Xem xét một số vấn đề liên quan tới cơ chế giám sát hiến pháp hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề phát hiện và xử lý những hành vi vi hiến, đề tài đã giới thiệu quan điểm của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp về ba phương án thiết lập cơ quan bảo hiến và ý kiến về việc thành lập một thiết chế tài phán hiến pháp chuyên trách nhằm góp phần tìm kiếm một mô hình bảo hiến và quy chế hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về thiết chế bảo hiến với khái niệm, những đặc điểm chung và riêng, các cơ sở tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị và pháp lý hình thành thiết chế bảo hiến cũng như vai trò của nó trong việc bảo vệ hiến pháp, trong hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật. Từ việc phân tích cụ thể những ưu điểm và hạn chế của ba mô hình bảo hiến trên thế giới hiện nay là mô hình giám sát tư pháp hiến pháp (Mỹ), mô hình tòa án hiến pháp (Châu Âu) và mô hình hội đồng bảo hiến (Pháp) để làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù của thiết chế bảo hiến. Xem xét một số vấn đề liên quan tới cơ chế giám sát hiến pháp hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề phát hiện và xử lý những hành vi vi hiến, đề tài đã giới thiệu quan điểm của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp về ba phương án thiết lập cơ quan bảo hiến và ý kiến về việc thành lập một thiết chế tài phán hiến pháp chuyên trách nhằm góp phần tìm kiếm một mô hình bảo hiến và quy chế hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba chương: Chương 1: Thiết chế bảo hiến, cơ sở hình thành thiết chế bảo hiến và vai trò của thiết chế bảo hiến; Chương 2: Một số mô hình bảo hiến trên thế giới: tính phổ biến và tính đặc thù; Chương 3: Một số kiến nghị tham khảo.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam