Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam

Bộ

Tạ Văn Thông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Nam Á

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tạ Văn Thông. Đề tài tập trung thu thập, dịch và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trước đây về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc). Thu thập, bổ sung, phân tích và tổng hợp tư liệu đã có và mới về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu điền dã ở một số địa phương.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tạ Văn Thông. Đề tài tập trung thu thập, dịch và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trước đây về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc). Thu thập, bổ sung, phân tích và tổng hợp tư liệu đã có và mới về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu điền dã ở một số địa phương.

Trên cơ sở tư liệu đã thu thập và các tài liệu đã có, bổ sung các tư liệu mới, tiến hành tổng kết và miêu tả các đặc trưng chính về quan hệ cội nguồn, loại hình học và cảnh huống ngôn ngữ của các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á ở Việt Nam. Xác định và đề xuất các vấn đề lí luận và thực tiễn đang đặt ra đối với các ngôn ngữ Nam Á: số lượng các ngôn ngữ; phân chia các chi, nhánh, nhóm, tình hình giáo dục ngôn ngữ và trạng thái song ngữ thuộc họ này, tình hình các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong như: Ơ Đu, Mảng, Rơ Măm, Chứt…

Đây là đề tài nghiên cứu lí luận cơ bản trên cơ sở phân tích và tổng hợp các tài liệu đã có và nghiên cứu các tư liệu mới thu thập.
Các tin khác

Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam

Bộ

Tạ Văn Thông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Nam Á

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tạ Văn Thông. Đề tài tập trung thu thập, dịch và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trước đây về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc). Thu thập, bổ sung, phân tích và tổng hợp tư liệu đã có và mới về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu điền dã ở một số địa phương.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tạ Văn Thông. Đề tài tập trung thu thập, dịch và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trước đây về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc). Thu thập, bổ sung, phân tích và tổng hợp tư liệu đã có và mới về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu điền dã ở một số địa phương.

Trên cơ sở tư liệu đã thu thập và các tài liệu đã có, bổ sung các tư liệu mới, tiến hành tổng kết và miêu tả các đặc trưng chính về quan hệ cội nguồn, loại hình học và cảnh huống ngôn ngữ của các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á ở Việt Nam. Xác định và đề xuất các vấn đề lí luận và thực tiễn đang đặt ra đối với các ngôn ngữ Nam Á: số lượng các ngôn ngữ; phân chia các chi, nhánh, nhóm, tình hình giáo dục ngôn ngữ và trạng thái song ngữ thuộc họ này, tình hình các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong như: Ơ Đu, Mảng, Rơ Măm, Chứt…

Đây là đề tài nghiên cứu lí luận cơ bản trên cơ sở phân tích và tổng hợp các tài liệu đã có và nghiên cứu các tư liệu mới thu thập.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam