Bước đầu nghiên cứu lịch sử nhà nước ở vùng đất Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thị Việt Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2010

Pháp luật, Lịch sử nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm. Mục đích nghiên cứu của đề tài là bước đầu làm sáng tỏ lịch sử xây dựng và phát triển của tổ chức nhà nước trên vùng đất Nam Bộ Việt Nam, chỉ ra sự tồn tại và biến đổi cũng như những đặc trưng cơ bản của các thiết chế nhà nước đã tồn tại trên vùng đất này. Các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm. Mục đích nghiên cứu của đề tài là bước đầu làm sáng tỏ lịch sử xây dựng và phát triển của tổ chức nhà nước trên vùng đất Nam Bộ Việt Nam, chỉ ra sự tồn tại và biến đổi cũng như những đặc trưng cơ bản của các thiết chế nhà nước đã tồn tại trên vùng đất này. Các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài:

Phác dựng lại lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của thiết chế nhà nước vùng Nam Bộ từ khi hình thành đến trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trên cơ sở đó nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ quyền lực cơ bản của tổ chức chính quyền ở vùng Nam Bộ Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 1945.

Nghiên cứu làm sáng tỏ tác động của các yếu tố văn hóa – xã hội đặc thù của vùng Nam Bộ đối với thiết chế nhà nước và chỉ ra đặc trưng của chính quyền nhà nước trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử vùng Nam Bộ. Tổng hợp các đặc trưng đó để nhận diện nét đặc sắc của lịch sử nhà nước ở vùng đất Nam Bộ.

Bước đầu chỉ ra những yếu tố di tồn của lịch sử nhà nước vùng Nam Bộ trong đời sống nhà nước và pháp luật hiện nay. Trên cơ sở đó, bước đầu nhận diện yêu cầu kế thừa hoặc hóa giải các yếu tố truyền thống, hướng tới mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Các tin khác

Bước đầu nghiên cứu lịch sử nhà nước ở vùng đất Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thị Việt Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2010

Pháp luật, Lịch sử nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm. Mục đích nghiên cứu của đề tài là bước đầu làm sáng tỏ lịch sử xây dựng và phát triển của tổ chức nhà nước trên vùng đất Nam Bộ Việt Nam, chỉ ra sự tồn tại và biến đổi cũng như những đặc trưng cơ bản của các thiết chế nhà nước đã tồn tại trên vùng đất này. Các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm. Mục đích nghiên cứu của đề tài là bước đầu làm sáng tỏ lịch sử xây dựng và phát triển của tổ chức nhà nước trên vùng đất Nam Bộ Việt Nam, chỉ ra sự tồn tại và biến đổi cũng như những đặc trưng cơ bản của các thiết chế nhà nước đã tồn tại trên vùng đất này. Các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài:

Phác dựng lại lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của thiết chế nhà nước vùng Nam Bộ từ khi hình thành đến trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trên cơ sở đó nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ quyền lực cơ bản của tổ chức chính quyền ở vùng Nam Bộ Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 1945.

Nghiên cứu làm sáng tỏ tác động của các yếu tố văn hóa – xã hội đặc thù của vùng Nam Bộ đối với thiết chế nhà nước và chỉ ra đặc trưng của chính quyền nhà nước trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử vùng Nam Bộ. Tổng hợp các đặc trưng đó để nhận diện nét đặc sắc của lịch sử nhà nước ở vùng đất Nam Bộ.

Bước đầu chỉ ra những yếu tố di tồn của lịch sử nhà nước vùng Nam Bộ trong đời sống nhà nước và pháp luật hiện nay. Trên cơ sở đó, bước đầu nhận diện yêu cầu kế thừa hoặc hóa giải các yếu tố truyền thống, hướng tới mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam