Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Trung Đông, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm 2009-2010 “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm 2009-2010 “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”.

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các vấn đề sau: Xác định các cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu về khu vực Trung Đông trong đó làm rõ quan điểm của nhóm nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực này; Nghiên cứu làm rõ nội dung của một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật trong quá trình phát triền, hội nhập của khu vực Trung Đông như vấn đề khai thác tài nguyên, khai thác dầu mỏ, đầu tư và sử dụng nguồn tài chính có được từ khai thác tài nguyên, các vấn đề về tôn giáo và ảnh hưởng của các tôn giáo tới đời sống kinh tế, chính trị trong khu vực, các quan hệ quốc tế của Trung Đông và ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực này; Đánh giá, dự báo về các vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông đến năm 2020 với trọng tâm làm rõ các vấn đề liên quan tới khai thác dầu, diễn biến giá dầu mỏ, các vấn đề về tương quan ảnh hưởng của các nước lớn tại Trung Đông; Trên cơ sở  tìm hiểu các vấn đề nổi bật tại Trung Đông và thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Đông để đưa ra đánh giá, phân tích và nhận định về các tác động tới Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Bùi Nhật Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Trung Đông, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm 2009-2010 “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”.

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm 2009-2010 “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam”.

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các vấn đề sau: Xác định các cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu về khu vực Trung Đông trong đó làm rõ quan điểm của nhóm nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực này; Nghiên cứu làm rõ nội dung của một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật trong quá trình phát triền, hội nhập của khu vực Trung Đông như vấn đề khai thác tài nguyên, khai thác dầu mỏ, đầu tư và sử dụng nguồn tài chính có được từ khai thác tài nguyên, các vấn đề về tôn giáo và ảnh hưởng của các tôn giáo tới đời sống kinh tế, chính trị trong khu vực, các quan hệ quốc tế của Trung Đông và ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực này; Đánh giá, dự báo về các vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông đến năm 2020 với trọng tâm làm rõ các vấn đề liên quan tới khai thác dầu, diễn biến giá dầu mỏ, các vấn đề về tương quan ảnh hưởng của các nước lớn tại Trung Đông; Trên cơ sở  tìm hiểu các vấn đề nổi bật tại Trung Đông và thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Đông để đưa ra đánh giá, phân tích và nhận định về các tác động tới Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam