Kinh tế Việt Nam năm 2008 – Động thái, nguyên nhân và phản ứng chính sách

Bộ

Trần Đình Thiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Đánh giá kinh tế Việt, Kinh tế Việt Nam, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Đình Thiên. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng của nền kinh tế Việt Nam năm 2008 để làm rõ động thái, nguyên nhân và các phản ứng chính sách. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam, mô tả những biến động kinh tế vĩ mô quan trọng, phân tích nguyên nhân gây ra thay đổi đó và các phản ứng chính sách; Phân tích bối cảnh kinh tế, chính trị và an ninh thế giới, vấn đề lạm phát 8 tháng đầu năm 2008 và vấn đề khủng hoảng tài chính toàn cầu trong các tháng cuối năm nhằm phản ánh rõ nét khả năng gây bất ổn của các nhân tố này qua các giai đoạn khác nhau của năm; Dự báo bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tập trung vào các vấn đề lớn như lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại, đầu tư, thị trường tài chính và viễn cảnh kinh tế năm 2009.
Các tin khác

Kinh tế Việt Nam năm 2008 – Động thái, nguyên nhân và phản ứng chính sách

Bộ

Trần Đình Thiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Đánh giá kinh tế Việt, Kinh tế Việt Nam, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Đình Thiên. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng của nền kinh tế Việt Nam năm 2008 để làm rõ động thái, nguyên nhân và các phản ứng chính sách. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam, mô tả những biến động kinh tế vĩ mô quan trọng, phân tích nguyên nhân gây ra thay đổi đó và các phản ứng chính sách; Phân tích bối cảnh kinh tế, chính trị và an ninh thế giới, vấn đề lạm phát 8 tháng đầu năm 2008 và vấn đề khủng hoảng tài chính toàn cầu trong các tháng cuối năm nhằm phản ánh rõ nét khả năng gây bất ổn của các nhân tố này qua các giai đoạn khác nhau của năm; Dự báo bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tập trung vào các vấn đề lớn như lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại, đầu tư, thị trường tài chính và viễn cảnh kinh tế năm 2009.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam