Nông nghiệp EU sau 5 năm điều chỉnh chính sách nông nghiệp chung

Bộ

Đinh Mạnh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Chính sách nông nghiệp, Nông nghiệp EU

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đinh Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời và phát triển của chính sách nông nghiệp chung châu Âu (CAP), phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, những kết quả và những hạn chế của chính sách qua từng giai đoạn. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét thực trạng nền nông nghiệp của các nước EU trước khi thực hiện lần điều chỉnh CAP gần đây nhất vào năm 2003 để từ đó tìm hiểu những nguyên nhân vì sao phải tiến hành lần điều chỉnh này, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản nhất của Chương trình cải cách năm 2003; Phân tích những tác động của Chương trình cải cách năm 2003 trên các mặt như kinh tế, xã hội và môi trường đối với các nước EU 15, các nước mới gia nhập EU và với cả các nước khác, bao gồm các nước phát triển và đang phát triển; Nêu bật những vấn đề của CAP hiện nay, từ đó phân tích những sức ép cả bên trong và bên ngoài đòi hỏi EU phải điều chỉnh CAP; Đề xuất một số gợi ý về chính sách phù hợp với các nguyên tắc của WTO mà Việt Nam có thể tham khảo từ EU trong việc hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đinh Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời và phát triển của chính sách nông nghiệp chung châu Âu (CAP), phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, những kết quả và những hạn chế của chính sách qua từng giai đoạn. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét thực trạng nền nông nghiệp của các nước EU trước khi thực hiện lần điều chỉnh CAP gần đây nhất vào năm 2003 để từ đó tìm hiểu những nguyên nhân vì sao phải tiến hành lần điều chỉnh này, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản nhất của Chương trình cải cách năm 2003; Phân tích những tác động của Chương trình cải cách năm 2003 trên các mặt như kinh tế, xã hội và môi trường đối với các nước EU 15, các nước mới gia nhập EU và với cả các nước khác, bao gồm các nước phát triển và đang phát triển; Nêu bật những vấn đề của CAP hiện nay, từ đó phân tích những sức ép cả bên trong và bên ngoài đòi hỏi EU phải điều chỉnh CAP; Đề xuất một số gợi ý về chính sách phù hợp với các nguyên tắc của WTO mà Việt Nam có thể tham khảo từ EU trong việc hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Nông nghiệp EU trước khi điều chỉnh chính sách năm 2003. Chương 2: Nội dung và tác động của Chương trình cải cách 2003. Chương 3: Những vấn đề hiện nay của CAP và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam.
Các tin khác

Nông nghiệp EU sau 5 năm điều chỉnh chính sách nông nghiệp chung

Bộ

Đinh Mạnh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2007 - 01/01/2009

Chính sách nông nghiệp, Nông nghiệp EU

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đinh Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời và phát triển của chính sách nông nghiệp chung châu Âu (CAP), phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, những kết quả và những hạn chế của chính sách qua từng giai đoạn. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét thực trạng nền nông nghiệp của các nước EU trước khi thực hiện lần điều chỉnh CAP gần đây nhất vào năm 2003 để từ đó tìm hiểu những nguyên nhân vì sao phải tiến hành lần điều chỉnh này, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản nhất của Chương trình cải cách năm 2003; Phân tích những tác động của Chương trình cải cách năm 2003 trên các mặt như kinh tế, xã hội và môi trường đối với các nước EU 15, các nước mới gia nhập EU và với cả các nước khác, bao gồm các nước phát triển và đang phát triển; Nêu bật những vấn đề của CAP hiện nay, từ đó phân tích những sức ép cả bên trong và bên ngoài đòi hỏi EU phải điều chỉnh CAP; Đề xuất một số gợi ý về chính sách phù hợp với các nguyên tắc của WTO mà Việt Nam có thể tham khảo từ EU trong việc hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Đề tài khoa học cấp Bộ do ThS. Đinh Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời và phát triển của chính sách nông nghiệp chung châu Âu (CAP), phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, những kết quả và những hạn chế của chính sách qua từng giai đoạn. Các nội dung nghiên cứu cụ thể : Xem xét thực trạng nền nông nghiệp của các nước EU trước khi thực hiện lần điều chỉnh CAP gần đây nhất vào năm 2003 để từ đó tìm hiểu những nguyên nhân vì sao phải tiến hành lần điều chỉnh này, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản nhất của Chương trình cải cách năm 2003; Phân tích những tác động của Chương trình cải cách năm 2003 trên các mặt như kinh tế, xã hội và môi trường đối với các nước EU 15, các nước mới gia nhập EU và với cả các nước khác, bao gồm các nước phát triển và đang phát triển; Nêu bật những vấn đề của CAP hiện nay, từ đó phân tích những sức ép cả bên trong và bên ngoài đòi hỏi EU phải điều chỉnh CAP; Đề xuất một số gợi ý về chính sách phù hợp với các nguyên tắc của WTO mà Việt Nam có thể tham khảo từ EU trong việc hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Nông nghiệp EU trước khi điều chỉnh chính sách năm 2003. Chương 2: Nội dung và tác động của Chương trình cải cách 2003. Chương 3: Những vấn đề hiện nay của CAP và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam