Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi Tây Bắc phát triển bền vững

Bộ

Lưu Bách Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Phát triển nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Lưu Bách Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững nông thôn miền núi Việt Nam; Thực trạng về phát triển bền vững của các điển hình nông thôn miền núi Việt Nam; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân của các thành công và chưa thành công.
Các tin khác

Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi Tây Bắc phát triển bền vững

Bộ

Lưu Bách Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Phát triển nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Lưu Bách Dũng làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững nông thôn miền núi Việt Nam; Thực trạng về phát triển bền vững của các điển hình nông thôn miền núi Việt Nam; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân của các thành công và chưa thành công.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam