Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020

Bộ

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2009

Phát triển bền vững, Phát triển đô thị, Hà Nội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Đào Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu sơ lược lịch sử và những đặc trưng cơ bản về phát triển đô thị của Hà Nội; Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị của Hà Nội; Một số vấn đề cơ bản và giải pháp nhằm phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020

Bộ

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2007 - 01/01/2009

Phát triển bền vững, Phát triển đô thị, Hà Nội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Đào Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu sơ lược lịch sử và những đặc trưng cơ bản về phát triển đô thị của Hà Nội; Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị của Hà Nội; Một số vấn đề cơ bản và giải pháp nhằm phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam